Bogowie wojny – Robert E. Lee - Rule BritanniaWellcome! Here are the latest news regarding the American Civil War project in 6mm:

Witaj! Dziś kolejna porcja nowości na temat Wojny Secesyjnej w 6mm:Pierwsze rzeźby figurek do dodatku „Rule Britannia” do Bogowie wojny – Robert E. Lee

First sculpts of new miniatures for a „Rule Britannia” add on for Gods of war – Robert E. Lee wargame

Jakiś czas temu GM Boardgames zapowiedziało kolejny (po BW-Grant i zasadach morskich) dodatek do Bogowie wojny – Robert E. Lee. Tym razem będzie to całkiem nowa armia – Brytyjczycy.

Some time ago, GM Boardgames announced another (after the Gods of war - Grant and set of naval rules) addition to the Gods of war - Robert E. Lee. This time it will be a brand new army - the British. 

W latach 60-tych  XIX wieku Wielka Brytania była u szczytu swojej potęgi. Brytyjska flota i armia zwyciężały w Afryce, w Indiach, w Chinach, na Nowej Zelandii i w wielu innych miejscach na świecie. W rządzonym przez królową Wiktorię imperium słońce nigdy nie zachodziło.

In the 1860s, Great Britain was at its peak. The British fleet and army won in Africa, India, China, New Zealand and many other places in the world. In the Empire ruled by Queen Victoria, the sun never set.


Brytyjczycy rozważali również interwencję w amerykańską wojnę secesyjną, bezpośrednią przyczyną tych rozważań była tzw. afera Trenta, kiedy to Amerykanie zaaresztowali dwóch konfederackich dyplomatów, którzy płynęli na pokładzie brytyjskiego okrętu. Było po pogwałcenie terytorium brytyjskiego. Imperium wysłało do Kanady znaczne wzmocnienie swojej armii, a flota Brytyjska przerzuciła znaczne siły na Bermudy.

The British also considered intervention in the American Civil War, the immediate reason for these considerations was the so-called Trent's affair, when the Americans arrested two Confederate diplomats who sailed aboard the British ship. It was a violation of British territory. The empire strengthend its army in Canada, and sent the British fleet to Bermuda. Rząd w Waszyngtonie ostatecznie uwolnił dyplomatów. W liście do sekretarza wojny Stantona, prezydent Lincoln napisał m.in. „tylko jedna wojna jednocześnie”.
Dodatek ma zatem umożliwić przejęcie dowodzenia armiami Imperium Brytyjskiego, bądź to w trakcie hipotetycznej interwencji w wojnie secesyjnej, bądź też w trakcie różnych wojen kolonialnych.

The government in Washington finally released the diplomats. In a letter to the secretary of the war Stanton President Lincoln wrote "Only one war at a time".
“Rule Britannia” will allow to command forces of the British Empire in late 50's and early 60's, not only hypothetical intervention in the Civil War but also various colonial wars. 


W ramach przygotowań do powstania dodatku GM Boardgames zaprezentowało nowe rzeźby do armii brytyjskiej.
Są to:

Piechurzy brytyjscy, zarówno w pozycjach maszerujących, jak i strzelających.
Chorąży piechoty brytyjskiej.
Dobosz piechoty brytyjskiej.
Oficer piechoty brytyjskiej.
Milicjanci kanadyjscy. Zgodnie z linią figurkową firmy, milicjanci noszą na plecach plecaki. Oficer, dobosz i chorąży są tacy sami jak dla zwykłej piechoty.
Sepoye – indyjska piechota kolonialna. Brytyjczycy wykorzystywali wojska kolonialne w wielu konfliktach na całym świecie – ich obecność będzie też niezwykłą, kolorową egzotyką w armii. Oficer jest ten sam, co w piechocie brytyjskiej.
Dobosz sepoyów.
Chorąży sepoyów.Przedstawiamy również kilka historycznych fotografii, na których bazują przedstawione figurki.

As part of the preparation for the expansion, GM Boardgames presented new sculptures for the British Army.
These are:

1. British infantry (privates), both in marching and shooting positions.
2. Standard bearer.
3. Drummer.
4. British infantry officer.
5. Canadian militia. According to the company's miniatures line, the militia wear backpacks on their backs, so the players could spot them fast on a game table. The officer, the drummer and the standard bearer are the same as for ordinary infantry.
6. Sepoys - Indian colonial infantry. The British used colonial troops in many conflicts around the world - their presence will also be an extraordinary, colorful exotic in the army. The officer is the same as in the British infantry.
7. Sepoy drummer.
8. Sepoy standard bearer.

We also present a few historical photographs on which the figures depicted are based. 


British 63rd Regiment Niagara - źródło/source Library of Congress  
Źródło/Source Library of Congress  
Sikh 1858 - źródło/source Library of Congress 
Armia Brytyjska składała się z nielicznych, elitarnych jednostek piechoty (armia zawodowa) oraz gorzej wyszkolonych formacji milicyjnych i wojsk kolonialnych. Na wysokim poziomie funkcjonowała kawaleria – stosując prawie zawsze typową europejską taktykę ataku z bronią białą. Wielką siłą Brytyjczyków była doskonała artyleria, szczególnie armaty systemu Armstronga. Pozwoli to stworzyć bardzo ciekawą kombinację w armiach graczy.

Zestawy figurek powinny trafić do sprzedaży w lecie tego roku.


The British Army consisted of a few, elite infantry units (professional army) and worse-trained yeomanry, militia and colonial troops. Cavalry functioned at a quite high level – capable of using the typical European tactics of charge with sabres. The great strength of the British army was excellent artillery, especially the Armstrong cannons. All this will create a very interesting combination in players' army rooster.

Sets of figures should go on sale in the summer of this year. 
Text & Photo: TorgillComments