19 sie 2012

TT strike

Text in English
Tekst po Polsku


Ostatnimi czasy miałem przyjemność przedstawienia Battletecha na co tygodniowych planszówkowych spotkaniach organizowanych od jakiegoś czasu w mojej firmie. Postanowiłem, że na początek przedstawię szybszą (i moim zdaniem bardziej "życiową") wersje Battletecha czyli Quick Strike.

Recently, I had the pleasure to present BattleTech on a board game weekly meeting held for some time in my company. I decided that for starters I will present a faster (and in my opinion more "life") version that is Battletech Quick Strike.

Rozgrywany przez nas scenariusz miał symulować inwazję sił sfery <tu wpisz swoją ulubioną frakcje> na klanowe zabudowania <tu wpisz swój ulubiony klan i cel bitwy>.

We played a scenario simulating the invasion of Inner sphere forces on a Clan settlement.

Clan:
2xUller PRIME
Black Hawk PRIME
Daishi PRIME
Mad Cat PRIME


Inner Sphere:

Alfa
ORION ON2-M
JAVELIN JVN-11B
VICTOR VTR-9K
CENTURION CN9-D3Beta:
COMMANDO COM-5S
CICADA CDA-3F
VICTOR VTR-9K
ORION ON2-MGamma:
JAVELIN JVN-11B
TREBUCHET TBT-8B
CENTURION CN9-D3
CYCLOPS CP-11-H
Ku mojemu zaskoczeniu mój przeciwnik (Rafał) nie uległ pokusie prowadzenia sił bardziej liczebnych (teraz wiem że nie trzeba mu było dawać wyboru :P) i zdecydował się na rolę klanowego obrońcy.
Po rozłożeniu wojsk obrońcy jako dodatkowy element losowości (jak również i po to aby urozmaicić rozgrywkę) rozlosowałem pozycje lądowania poszczególnych transportowców przenoszących siły sfery. Rafał jako obrońca musiał początkowo rozstawić swoje jednostki w obrębie zabudowanego obszaru.


To my surprise my opponent (Raphael) did not fall to the temptation tocommand the more numerous forces (now I know that I should have not given him the option :P) and decided to take on the role of Clan defender.
When deploying, the defenders troops as an additional element of randomness (as well as just to spice up gameplay) i randomly determinated the positions of individual dropships carrying the attacking force. Raphael as a defender had initially deployed his units within the city area.
Początek gry nie był niestety zbyt porywający. Jednostki Rafała używając dostępnej osłony ostrzeliwały (nieskutecznie) moje nacierające maszyny które nota bene nie pozostawały dłużne i (równie nieskutecznie) ostrzeliwały obrońców. Cała akcja zaczęła się rozwijać dopiero w okolicach tury trzeciej gdy lekkie mechy zwiadowcze sił uderzeniowych wkroczyły w bliski zasięg.

The beginning of the game, unfortunately, was not too thrilling. Raphael units using available cover attacked (unsuccessfully) my machines which(equally unsuccessfully) shelled the defenders. All the action began to develop only in the vicinity of the third round  when the light scout mechs strike force entered into close range.

Początek tury Czwartej to już ostra strzelania między Mad-Cat'em i Black Hawkiem a Cicad'ą i Commando. Intensywna wymiana ognia laserowego zakończyła się przestrzeleniem nogi Cykady i ograniczeniem jej mobilności do 50%, ogołoceniem jej z pancerza i 90% struktury wewnętrznej oraz śmiercią Commando.

The beginning of the Fourth was a fierce shooting between Mad-Cat ,Black Hawk and Cicada,Commando. Intense exchange of fire ended with a laser overshooting Cicadas leg and reducing its mobility  to 50%, stripping it of armor and 90% of the internal structure and the death of the Commando.
Tura piąta zastała nas z dwoma nowymi graczami (Rafał2 oraz Wojtek), następuje szybkie wytłumaczenie zasad oraz zdanie kontroli nad dwoma lancami atakującymi dla nowo przybyłych. Pierwsze rzuty w wykonaniu Rafała2 i pociski krótkiego zasięgu wystrzelone przez Javelina trafiają Ullera w silnik  i redukują jego chłodnice do postaci złomu zbieranego przez bezdomnych.

The fifth round of caught us with two new players ( Wojtek and Rafał2), followed by a quick explanation of the rules and passing the control of the two attacking lances  to the newcomers. Rafała2 took his first shot and fired some short-range missiles . His first shot turned out to be a critical hit in the Ullers engine and reduced its heat sinks to a scrap metal collected by the homeless.

Tura szósta to tura najbardziej krwawa, Black Hawk przeskakuje całą falę atakujących mechów i ostrzeliwuje biegnącego Oriona zabijając pilota. Ten jednak w agonalnym uścisku wypuszcza wiązkę rakiet w stronę agresora zabijając swego pogromcę. W tym samym czasie celny strzał z Javelina zamienia  Ullera w kupkę dymiącego złomu. Niestety sukces ten okupiony jest utratą Centuriona który nierozważnie zapuścił się w sam środek zabudowań w pogoni za unikającym bezpośredniego starcia klanerem.

Round sixth was the most bloody, Black Hawk jumps the whole wave of attacking mechs and shoots at the Orion killing the pilot. However, the dying pilot in his last grip launched a salvo from his rocket launches towards the aggressor and killed his slayer. At the same time a precice shoot made by Javelin turns a Uller into a pile of steaming scrap. Unfortunately, this success has come at a price which was losing a Centurion that has unwisely ventured into the middle of the building area.Tury siódma i ósma to osaczanie Mad Cat'a w zabudowaniach oraz jego eksterminacja. Mieliśmy sporo szczęścia gdyż udało nam się dosłownie zaszachować tego bardzo mobilnego mecha nie pozostawiając mu żadnego pola manewru. Nie obyło się niestety bez strat, ostatnim tchem pilot Mad Cata widząc nadchodzącą zgubę wykonał pełne przegrzanie i wypalił ze wszystkiego co fabryka dała w stronę nadbiegającego cyklopa niszcząc wojownika Sfery.

Rounds seven and eighth was the encirclement of the Mad Cat and its extermination. We were lucky because we were able to literally check this very mobile mech leaving him no room to maneuver. Unfortunately, in his last breath, the pilot overheated and fired upon a nearby cyclops destroying the sphere warrior.Tura dziewiąta to eliminacja Javelina przez Daishi i zakończenie przez nas rozgrywki, ze względu na późną porę (ok godziny 22) oraz miażdżącą przewagę Sfery (po stronie obrońcy został się już tylko lekko zarysowany Daishi).

Round nine began with  the elimination of Javelina by Daishi and the end of our game, because of the late hour (about 22 PM) and the supremacy of the Sphere forces ( the defender was left with only a slightly damaged Daishi).
Wnioski:
1) Gra się spodobała, zostałem już poproszony o przedstawienie kolejnego scenariusza na którymś z nadchodzących spotkań ;).
2)Atakujący mieli stanowczo za dużą przewagę (może gdybym ja dowodził obroną miałbym inne zdanie).
3)Pomimo małego doświadczenia bojowego Panowie spisali się na medal  !


Conclusions:
1) They liked the game, I was asked to do another scenario for one of the upcoming meetings;).
2) The attacker had a far too great advantage (maybe if I would have commanded the defense the situation would be different ).
3) Despite little experience of combat the guys did a great job!
15 sie 2012

Orkish constructions

Epic Armageddon Home Made minis


Ostatnimi czasy napędzany bardziej chęcią tworzenia aniżeli niedoborem figurek powyciągałem wszelkiego rodzaju bitzy, części i odpadki i zacząłem się w nie intensywnie wpatrywać licząc na przypływ mistycznych mocy twórczych. Jak to zwykle z tymi mocami bywa, gdy człowiek ma czas i możliwości to jak na złość nie chcą się zjawić ... . Pełen frustracji pochowałem wszystko do pudełek,  pudełka powędrowały do szafek a sam oddałem się bezcelowemu przeglądaniu wszelkiego rodzaju for internetowych o tematyce epickiej. Gdy na zegarze wybiła magiczna godzina 00:00 oznajmiająca że czas iść spać przybyło natchnienie ...


Recently, driven by a desire to create rather than a deficiency of  figures I pulled out all kinds of bitzy, parts and waste, and began to stare intensely at it counting on the influx of mystical creative powers. As it usually happens with these powers, if a man has the time and the possibility they do not want to  appear ... . Full of frustration, I packed all the parts, and  started to wander the internet in search for Epic related stuff. When the clock struck 00:00 magicaly declaring that it is time to go to sleep inspiration came ...Moim celem było (i nadal jest) tworzenie dobrze wyglądających figurek przy minimalnym (najlepiej zerowym) wykorzystaniu "oryginalnych" części. Dzięki temu takie figurki stają się tanie i łatwo dostępne dla każdego.

My goal was to (and still is) create good looking miniatures with minimal use (or no use at all) of original parts. Thanks to this such miniatures are easy to create and vailable for everyone. 


Ork Gargant 'Fat boy'


Surowce użyte do produkcji  Resources used for production

Patyczki do lizaków / Lollipop sticks
Słomki / Straws
Zatyczko od szamponu / Plastic from a shampoo cover
Opakowanie tekturowe po jedzeniu (popularnym chinczyku)  / Cardboard packaging after food (popular Chinaman)
Pusty wkład od długopisu / Empty pen cartridge 
Częći od długopisuPieces of pen
Giętki drucik / Flexible wire
Kawałek plastikardowego prętu /  A  piece of plasticard rod
Popękane kawałki płyty CD / Broken pieces of a CD
Kawałki Balsy / Pieces of Balsa wood
2x Zatyczka od super glue / 2x Super glue caps
Mostek okrętu wojennego / Warship Bridge 
Wieża okrętu wojennego / Warship gun tower
2x Koła zębate od jakiegoś modelu czołgu / Gears from a tank model
Bitzy GW (czaszka i kości) /  GW Bitz (skull and bones)

Malowanie oczywiście nadal trwa     This is of course still in painting

Killa kanJest to moja pierwsza próba stworzenia jednostki piechoty w tak małej skali, próba nie do końca nie udana ... Kan ma ok 8mm wysokości stworzony jest z kawałka wypraski, patyczka od lizaka kilku kawałków plastikardu oraz małego drucika.

This is my first attempt of creating infantry units in such a small scale, an attempt not completely failed... The Kan has a height of about 8mm it's created from a piece of spure, lollipop stick, several peaces of plasticard and a small wire.