11.01.2020

Cyberpunk 15mm police + How to paint
While calibrating my printer instead of printing useless cubes I decided to print some 15mm miniatures (would not recommend, not the best idea I had).

Podczas kalibrowania drukarki zamiast drukowania bezużytecznych kostek postanowiłem drukować figurki 15mm (nie najlepszy pomysł, nie polecam).


Why I do not recommend such a calibration method? Because it is very inefficient. These useless cubes are useless after calibrating is done, they are very valuable while calibrating! The effect was that I had a lot of printing issues. Most models finished without an arm/leg/weapon, I had to use a knife, glue and some invention to redistribute body parts.

Dlaczego nie polecam takiego sposobu kalibracji? Ponieważ jest on bardzo ciężki, te bezużyteczne kostki są bezużyteczne po kalibracji, ale w trakcie jej trwania są bardzo użyteczne! Spowodowało to też sporo problemów z drukowaniem. Większość modeli wydrukowała się bez ręki/nogi/broni, trzeba było troszkę noża, kleju i inwencji aby powycinać tym bardziej poszkodowanym i oddać tym mniej poszkodowanym.I started painting them as a way to learn airbrush highlighting and since it's the Cyberpunk year I had to finish them actually making them the first units that I made this year!


Zacząłem ich malowanie w ramach nauki obsługi aerografu, a że ten rok jest rokiem Cyberpunka miałem dodatkową motywację aby ich dokończyć (są to pierwsze modele zrobione w 2020)!The pictures are a bit too good, the layer lines are not as visible in real life as they are in the pictures (I now print models where almost no layer lines are visible so progress was made!).

Powiedziałm bym, że zdjęcia są nawet za szczegółowe. W rzeczywistości linie warstw nie są tak wyraźnie widoczne (teraz drukuję modele w których nie są już praktycznie w ogóle widoczne, więc poczyniłem postępy!).How to:


Base: Citadel Air Dawnstone 

Clour: Citadel Air Caledor Sky 
Highlight: Vallejo air white
Highlight: Citadel Air Lothern Blue 


Gun:
Vallejo flat red
Highlight Vallejo orange rust

Visor: GW Scorpion green

Details:
Vallejo heavy brown
GW Ushabti Bone

Oil black wash

Models:


Models are available here:

Modele dostępne są tutaj:From what I know the author had updated them in some newer versions so check out his designs!


Z tego co wiem autor zrobił ich nowsze wersje, polecam odwiedzić jego kanał i popatrzeć samemu!

06.01.2020

6mmwargames 2019 summary
2020! Who knew it would come so fast! That means a year has passed, let's take a look at what was I up to for the last 365 days.

Nastał nam 2020 rok, kto by się spodziewał, że czas tak szybko upłynie! Początek roku to jak zwykle czas na podsumowanie ostatnich 365 i plany na następne.

Before I jump into the standard scale summary I have to mention two big changes in my modelling hobby.

Zanim wskoczę do standardowego podsumowania skali chcę wspomnieć o dwóch dużych zmianach jakie zaszły w moim modelarskim półświatku.

First of all, I purchased an Ender 3 in January, allowing me to spew out lots of minis like a crazy person (which I think I am).

Po pierwsze zakupiłem w styczniu drukarkę 3D, pozwoliło mi to na drukowanie dużej ilości jednostek, do których wcześniej nie miałem dostępu.

Second, I finally started to get a hang of the airbrush and boy does it help! My ever-growing pile of white plastic shame dropped almost completely! I was actually able to paint two full armies for Epic Armageddon (Imperial Guard and Titan Legion)  and a lot of Ork units. I basically increased my painting speed over ten times and increased the quality of my painting two or three times, which is amazing!

Po drugie załapałem wreszczie jak poprawnie używać aerografu! Moja wiecznie rosnąca sterta/szarego metalo plastiku zniknęła prawie kompletnie! Byłem w stanie pomalować dwie pełne armie do Epic Armageddon i sporą liczbę orkowych jednostek. Zwiększyłem swoje tempo malowania ponad dziesięciokrotnie przy równoczesnym zwiększeniu jego jakości dwu albo nawet trzy krotnie, niesamowita sprawa!

3mm

I rebased my scratch-built forces yet again ... because nothing says I'm interested in a scale more than rebasing all your previously made minis. I also purchased some infantry that I intend to finish someday.

Zmieniłem podstawki swoim scratch buildowym jednostkom ... bo nic tak nie mówi, że jesteś zainteresowany skalą jak zmienianie podstawek. Kupiłem też trochę piechoty którą zamierzam kiedyś skończyć.I also made a few additional troops and ran "Armoured Thrust" on Pyrkon. Not as many people were interested this year but still, there were a few and the players had a blast!

Do organizowanego przeze mnie wydarzenia Pyrkonowego dorobiłem jeszcze kilka jednostek, w tym roku zainteresowanie nie było tak duże jak wcześniej, ale zgromadzeni gracze nadal dobrze się bawili!

6mm

Loooooots has happened in 6mm.

Printed and painted my entire Imperial Guard! Then printed more because I decided a different camo scheme would look really nice :D No worries, keeping it for Minigeddon only (at least that's what I keep telling myself).

W tej skali wydarzyło się całe mnóstwo!

Wydrukowałem i pomalowałem praktycznie całą armię Gwardii  imperialnej! Po czym wydrukowałem trochę więcej bo stwierdziłem, że inny kamuflarz byłby ładniejszy. Nowe jednostki ograniczam tylko do formatu minigeddon (przynajmniej tak sobie wmawiam).


Printed and painted lot's of units to run a 4500 point Titan Legion and did it all in a span of 4 days!

Wydrukowałem i pomalowałem dużo jednostek  do bitwy kończącej 2019 rok. Jak widać na zdjęciu poniżej zgromadziłem całkiem zacną ilośc lotnictwa i tytanów. Całe malowanie (w szaleńczym tępie) trwało na przestrzeni 4 dni!Printed and painted some Ork units that I was missing.

Wydrukowałem i pomalowałem trochę orczych jednostek, których mi brakowało.I published 9 Epic Armageddon battle reports and have another 5 in various states of making.
One of those published reports was actually a 5 game Team Wold Championship in which we scored 4th place!

Opublikowałem 9 raportów z rozgrywek Epic Armageddon a kolejne 5 jest w produkcji (w różnych stanach skupienia). Z opublikowanych raportów jeden był relacją z mistrzostw świata w Szkocji, na których zajęliśmy czwarte miejsce!

I also organized two Epic Armageddon Player Gatherings in Łódź, one of which is already on the blog, the other one should be published some (early) time  2020.

Zorganizowałem dwa spotkania Epic Armageddon w Łodzi, jedno z nich jest już na blogu, drugie opublikuję wkrótce.15mm

Played a single game at Pyrkon not using my minis, so not much here.

Rozegrałem pojedynczą bitwę na Pyrkonie nie używając nawet swoich jednostek, niewiele się działo w tej skali jeśli chodzi o rozgrywki.
I did, however, print a lot of scenery and low-quality minis (printer tuning) which I started painting. Also purchased two Two Hour Wargames SiFi rulebooks so hopefully will get a solo (co-op/versus what would you prefer?) campaign running.

Udało mi się wydrukować całkiem sporo elementów terenowych i niskiej jakości figurek (o części przeczytacie już wkrótce) i zakupić dwa podręczniki od Two Hour Wargames więc jest szansa/nadzieja na solo (albo co-op/versus jeśli takie byście woleli?) rozgrywki.

20mm


Painted a few tanks no games done this year. Decided to thin out my collection a bit, gave some things away to friends, sold some other. For now, I decided to keep 20mm to a bare minimum.

Pomalowałem kilka czołgów, których chyba jeszcze nie publikowałem? Zdecydowałem się odchudzić kolekcję i sprzedałem/rozdałem część pojazdów. Na razie ograniczam ilość 20mm do  minimum.1:64 (Gaslands)Organized a game which report is in the making. Moved the work on my war rig and some cars a little bit forward but nothing actually got finished. The game is almost dead in my part of the world so the only games I can play are the ones I arrange myself which a big hit to motivation. Sad but true as they say.

Zorganizowałem jedną grę, której opis jest w trakcie tworzenia.  Posunąłem prace nad war rigiem i kilkoma samochodami do przodu, ale nic nie zostało ukończone. W moich okolicach gra jest niestety praktycznie martwa, a jedyne gry które rozgrywam to te które sam zorganizuję. Jest to spory cios motywacyjny, smutne ale prawdziwe.

28mm

Purchased and sold a lot of models, printed so much scenery I have trouble storing it. Painted some models, mostly random monsters for Rangers of Shadow Deep. I am still super hyped on a campaign but everything is constantly pushed back by more 6mm miniatures.

Kupiłem i sprzedałem sporo modeli, wydrukowałem dużo elementów terenu (na tyle dużo, że mam teraz problem z ich przechowywaniem). Pomalowałem troche modeli, głównie potwory/cywilów do Rangers of Shadow Deep. Nadal jestem bardzo chętny do rozegrania kampanii tylko prace nad projektem cały czas spychane są na dalszy tor przez rzeczy do 6mm.
Plans from 2019 :

Plany z 2019:


Epic:
 1. Grać!
 2. Pojawił mi się ogrom nowych jednostek do Gwardii oraz Orków które chciałbym pomalować.
 1. Play!
 2. I obtained a whole bunch of new units for Imperial Guard and Orks now I have to paint them.

These Plans were fulfilled in 200% the number of games and minis went through the roof, hope I can keep this tempo up!

Te udało sie wykonać w 200% ilość gier które rozegrałem skoczyła drastycznie, mam nadzieję, że będę w stanie utrzymać takie tempo i w tym roku!

Gaslands:

 1. Zrobić jeszcze 4 auta.
 2. Zrobić War Riga. 
 3. Rozegrać kampanię War Riga.
 1. Create 4 more cars.
 2. Create a War Rig.
 3. Run the War Rig campaign.


As previously mentioned I played only a single game and the game seems to be dead in these parts.
I still want to finish my cars, rig and campaign, but lost hope that it will happen anytime soon.

Tak jak wspominałem rozegrałem tylko jedną grę, a lokalna scena zdaje się być martwa. Nadal chcę ukończyć swoje auta, ciężarówkę i kampanię, ale tracę nadzieję na szykie tego wykonanie.

Armoured Thrust:

 1. Play!


No available players, I still support the project and have the minis

Po rozegraniu gry demo ograniczam sie tylko do podsyłania feedbacku na temat podręcznika/zasad. Brak graczy i czasu działa destrukcyjnie.

28mm:

Rangers of Shadow Deep

 1. Pomalować figurki i tereny. - In progress 
 2. Rozegrać i opisać pierwszą kampanię.
Songs of Blades and Heroes:
 1. Stworzyć 3-4  grywalne drużyny i rozegrać starcia. 

Rangers of Shadow  Deep
 1. Paint up minis and terrain. 
 2. Run the first Campaign.
Songs of Blades and Heroes:
 1. Create 3-4 playable teams and play


Painted up some monsters and civilians, miniature wise I am very close to actually having everything ready for the first Rangers of Shadow Deep campaign, the issue is that I have absolutely no terrain even close to being ready, which is a very big show stopper.

Pomalowałem sporo potworów i cywili, figurkowo jestem bardzo blisko pełnej gotowości do rozegrania pierwszej kampanii Rangers of Shadow Deep. Problem polega na całkowitym braku bazy terenowej której przygotowanie zajmie bardzo dużo czasu, a której użycie będzie minimalne.

Regarding Songs of Blades and Heroes, my usual players meet me once/twice a year and this year we decided to keep to board games  and painting :)

Jeśli chodzi o Songs of Blades and heroes, ze znajomymi spotykam się raz/dwa razy do roku. Podczas spotkani w tym roku pozostaliśmy przy grach planszowych i wspólnym malowaniu :)

Plans for 2020 

2020 has two 20 in it. Coincidence? I think not!
What does this mean, will I play more 20mm games?
Will I finish 20 projects?
Only time will tell...

2020 ma w sobie dwie 20. Przypadek? Nie sądzę!
Czy to oznacza, że będę grał więcej w skali 20mm?
Czy ukończę 20 projektów?
Tylko czas powie ...


As for some more concrete statements:

Jeśli chodzi o mniej enigmatyczne postanowienia:

I want to do a cyberpunk battle, probably during some bigger event (Pyrkon?) probably 15mm, need to figure out a way to properly embody the cyberpunk spirit rather than just slap it on.

Chcę zorganizować cyberpunkową rozgrywkę (może podczas jakiegoś zlotu/konwentu?). Najpewniej w 15mm, muszę opracować jakiś fajny scenariusz, który odda ducha świata, a nie po prostu go doklei.

Last black Friday I bought a double-sided playmat and am awaiting it's replacement with one of the sides a bit more brown rather than yellow. Once it arrives I will focus on adapting my existing terrain so that it fits it's new "home ground".

Podczas ostatniego czarnego piątku kupiłem matę dwustronną od playmat. Aktualnie oczekuję na jej wymianę, gdyż brąz okazał się zdecydowanie bardziej żółcią aniżeli brązem. Gdy tylko do mnie dotrze dostosuję tereny i podstawki które już mam do ich "domowego" boiska.

I want to play a bit more of Horizon Wars so will probably also focus no buying the rulebook and learning the rules. It seems that that's the only thing (apart from having opponents) that keeps me from playing.

Chciałbym grać więcej w Horizon Wars więc skupię się na zakupie podręcznika i nauczeniu zasad. Poza oczywistym brakiem przeciwników wydaje się, że brakuje mi tylko zasad.

I'm avoiding 28mm SF as much as I can so that I do not get pulled in, but there are so many good games that I would like to try out and a lot of models that I would like to print!

Unikam 28mm SF jak ognia aby nie zostać wciągniętym w kojeną skalę, ale jest tyle dobrych gier które chciałbym wypróbować i tyle ładnych modeli które chciałbym wydrukować!

I would like to venture into some video battle reports so maybe a step in that direction?

Chciałbym spróbować swoich sił w wideo raportach, może spróbuję coś zrobić w tym kierunku?

It's really hard to actually describe some goals for 2020. I  believe that at the moment I am doing a very good hobby job! I'm painting a lot of minis, printing new ones that I need, selling the ones that I will not use to avoid drowning in plastic.


W tym roku ciężko jest mi wymyślić jakieś fajne i realne postanowienia na 2020. Mam silne przekonanie, że robię bardzo dobrą hobbystyczną robotę! Maluję dużo, drukuję to czego mi brakuje i sprzedaję to czego nie używam/użyję aby nie utonąć w plastiku.

I hope that 2020 will be at least as good as 2019 was for all of us!

Mam nadzieję, że rok 2020 będzie dla was i dla mnie co najmniej tak samo owocny jak miniony 2019!---- Edit:

I was reminded that this year there are also Epic World championships (in Sweden) which I will surely attend as a part of #TeamPolad!

Umknęło mi ważne postawnowienie. W tym roku również odbędą się Światowe mistrzostwa Epic Armageddon w których mam zamiar brać udział jako członek #TeamPoland!


31.12.2019

Epic Armageddon Space Wolves vs Imperial Guard


After a long break, Michał and I are coming back to more regular gaming. We are preparing for the Glasgow Epic Armageddon Team championships this year. That was supposed to be the beginning of this post before work, life and preparations got in the way. Oh well, better late than never!

Po dłuższej przerwie wracamy z Michałem do regularniejszego grania. Przygotowujemy się do rozgrywek na drużynowych mistrzostwach świata w Glasgow. Tak właśnie miał brzmieć początek tego posta, szkoda tylko, że życie i przygotowania pochłonęły mnie zbyt mocno abym był w stanie publikować na bieżąco. Nic jednak straconego, Zamiast przed przedstawiam raporty chwilę po!

I have to confess that I am getting more and more absorbed by the game and because of that do less and less pictures of it. Do you have any proposals on how to fix this issue?

Muszę z żalem przyznać, że rozgrywka tak mnie pochłonęła, że nie robiłem zdjęć na bieżąco. Równoczesne granie i fotografowanie staje się coraz bardziej uciążliwe, macie może jakieś propozycje jak rozwiązać problem wydłużania rozgrywki / braku zdjęć?


Artillery does not activate, a common occurrence in my ranks in this game.

Artyleria nie aktywuje się, niestety było to w moich szeregach bardzo częste zjawisko.


Marines supreme Commander moves dangerously close up front and disappears moments later under imperial infantry fire.

Marinesowy Supreme Commander niebezpiecznie wysuwa się na prowadzenie i za chwilę znika z powierzchni ziemi pod naporem ognia piechoty.


Air raids end in almost no damage done.

Naloty na wilki niestety nie skutkują oszałamiającymi sukcesami.


Heavy assault through the center.

Mocne natarcie w centrum pola.


Left flank moves up a bit.

Delikatne wysunięcie lewej flanki.


Right flank in danger, broken super heavy tanks baits enemy fire from the basilisks.

Prawa flanka w niebezpieczeństwie, złamane superciężkie czołgi odsłaniają artylerię.


Left flank falls unexpectedly from a combined marines assault.

Lewa flanka pada niespodziewanie pod wpływem szturmu Marines.


Marines slowly push forward.

Marines powoli prą do przodu.


End of round status.

Sytuacja na koniec tury.


Imperial units grouped in the center.

Zgrupowanie wojsk Imperialnych w centrum pola.Regimental HQ in the assault.

Regimental HQ w natarciu
Mechanized infantry destroy destroy the Aa bubble and Thunderbolts swoop in to annihilate the leftover speeders.

Piechota zmechanizowana niszczy osłonę AA a Thunderbolty anihilują resztkę Landspeederów.


Tactical detachment matches in my blitz surrounding it.

Oddział Taktycznych Marines przeprwadza niespodziewany ruch i zajmuje mojego blitza otaczając go.


My second to last hope fires an artillery barrage but fails to hit anything.

Przed ostatnia deska ratunku czyli ostrzał artyleryjski zawodzi na całej linii.


My last hope for a tie (Regimental HQ) fails to activate and thus Marines win round 4 with a 1:0 score.

Ostatnia deska ratunku czyli Regimental HQ zawodzi całkowicie (nie aktywuje się) przez co Marines wygrywają 1:0


23.12.2019

Epic Armageddon Minigeddon IG vs SM

For a slight change (and due to time limitations) we decided to play some Minigeddon battles.
Michał decided to use his Space Wolves for the last time (since they will be sold soon) and I found a nice little Imperial Guard list called Ulani Tank Regiment on the Epic UK army list section and decided to give it a go.

Dla lekkiej odmiany ( i ze względu na ograniczenia czasowe) zdecydowaliśmy się rozegrać dwie bitwy Minigeddonowe. Michał postanowił użyć swoich Space Wolves ponieważ niedługo znikną z jego kolekcji i znajdą nowy dom) a ja znalazłem fajną listę Imperial Guard o wdzięcznej nazwie Ulani Tank Regiment którą postanowiłem wypróbować.

Game 1:
Michał:
1x Great company z kapelanem, 4x pred annihilator, 4x vindicator, 6x skyclaw

Az:
2x Tank unit (2x Executioner, 4x normal)
2x Griffon battery (3 Griffons)

Round one saw only some delicate moves and trading some potshots between the predators and Lemans.

Runda pierwsza to tylko delikatne ruchy w sttonę przeciwnika i kilka luźnych strzałów tu i tam.After the second round one Griffon unit is reduced to a single unit and broken.
Marines took some damage but all of their units stand firm.

Po drugiej rundzie jeden z moich oddziałów Griffonów został zredukowany do jednej jednostki i złamany. Marines zgarnęli trochę trafień ale niestety za mało aby złamać jakiś oddział.


Marines activate and rush their Vindicators to eliminate my second Griffon battery reducing my activation count to two (vs their 4).

Marinsi aktywują swoje Vindicatory aby wyeliminować mój drugi oddział Griffonów redukując tym samym ilość moich aktywacji do dwóch (vs ich 4).Lemans swing to the left and open fire on the Assault marines hitting absolutely nothing! This is quite a tragedy but not the biggest one that was waiting for me this game.

Lemany przeskakują na lewą flankę i otwierają ogień do Assault Marinesów ... robiąc wielkie nic! To całkiem spora wtopa, ale nie największa która czekała na mnie podczas tej gry.The marine infantry surrounds my second Leman tank unit preventing it from moving.

Piechota Marines otacza moje czołgi nie dają im żadnej możliwości ruchu.


Unable to move they open fire and annihilate most of the unit, only a single stand of infantry survives the onslaught. If I had killed that stand I think we would have gon to round 4 because I would have had a single point Break Their Spirit vs They shall not pass and Take and Hold. 
Since I did not, it was a loss in turn three.

Bez możliwości ruchu czołgi otwierają ogień i praktycznie anihilują cały oddział. gdy ostrzał kończy się przy życiu pozostaje tylko jedna jednostka piechoty. Gdyby udało mi się wyeliminować tą jedną jednostkę gra (chyba) gra przeszła by do tury 4 gdyż miałbym jeden punkt (Break Their Spirit) przeciwko 2 Marinsowym (They Shall Not Pass i Take And Hold). Tak się jednak nie stało i zwycięstwo przypadło Marinsom.


A slight change of lists and we went with a second battle:

Lekka zmiana składów i lecimy z drugą bitwą:

Michał:
1x Great company + chaplain
4x Predator Annihilator + captain
6x Skyclaw,
5x Land Speeder

Az:
2x Tank unit (2x Executioner, 4x normal)
1x Superheavy (Stormblade)

Marine deployment


Guard deployment


While the Lemans were mostly staying back my superheavy went in very aggressively and took some punches (two points of damage). As retaliation, I was able to reduce the Predator unit by half and kill 4 stand of assault marines breaking the unit.

Gdy Lemany pozostawały z tyłu wykorzystując przewagę zasięgu Superheavy podszedł do sprawy bardzo agresywnie i oberwał kilka razy (otrzymał dwa obrażenia). W ramach odwetu udało mi się zredukować predatory o połowę i zabić 4 jednostki Asault Marines łamiąc oddział.Speeders failed to eliminate the super heavy.

Speederom nie udaje się wyeliminować Superheavy.Round three:
Speeders go for the blitz, Superheavy moves forward and fails to eliminate any of them.


Runda trzecia:
Speedery zajmują blitz, Superheavy wykonuje Advance ale nie udaje mu się zniszczyć żadnego z nich.Lemans on the right fail to activate and fire doing no damage at all.

Lemany z prawej flanki nie aktywują się więc strzelają do Speederów nie wyrządzając żadnych strat.


Lemans move up on the left flank contest the objective and fire at the Speeders doing no damage.

Lemany z lewej flanki ruszają do przodu i kontestują (pojęcia nie mam jak to dobrze przetłumaczyć) punkt cel. Po ruchu wykonują ostrzał w ... Speedery również nie czyniąc im żadnych szkód.


Round four start with predators taking a double and putting a blast marker on the contesting Lemans. While my super heavy eliminates 2 Land Speeders and breaks the unit the marine infantry assault. They are unable to land a kill and lose one stand. Thanks to the earlier blast marker the marines have a +1 advantage on the assault but lose it by 3 points thus handling a win to the Imperial Guard.


Rundę czwartą rozpoczynają Predatory wykonujące Double i nakladające blast marker na moje Lemany. Gdy Superheavy wreszcie niszczy Speedery Marinsowa piechota szturmuje czołgi. 
Nie są w stanie żadnego zniszczyć i sami zaliczają jeden zgon. Dzięki wcześniejszemu Bast markerowi mają przewagę +1, ale przez kiepski rzut przegrywają szturm o 3 punkty oddając tym samym zwycięstwo Gwardzistom.


The battles were fast and intensive, I will write a separate post about the Ulani Tank Regiment list since I find it very, very interesting. Especially for the Minigeddon format, which I hope will pop up more often!

Bitwy były bardzo szybkie i intensywne, w osobnym poście napisze swoje przemyślenia co do Minigeddonowej rozpiski Ulani gdyż całkiem przypadła mi ona do gustu. Mam nadzieję, że tobie również podoba się format Minigeddonu gdyż chciałbym aby częściej gościł na łamach tego bloga!