10.01.2019

Gaslands #5 - Death Race
I had the pleasure of organizing (and playing!) my first Death Race. My opponents were Skobel and Borsuk, both of them slowly but surely are persuaded to get into the system.

Miałem przyjemnośc zorganizować (i rozegrać!) swój pierwszy wyścig śmierci. Moimi przeciwnikami byli Skobel i Borsuk których powoli ale stanowczo zachęcam to zainteresowania się systemem.

I should start this report with a small dose of self-critique. The arena that I prepared was way too big and had too many obstacles. Because of this, the game slowed down significantly.

Relację trzeba niestety rozpocząć od małej dawki samokrytyki. Arena którą przygotowałem była zdecydowanie za duża i posiadała za dużo przeszkadzajek. W wyniku tego wyścig trwał zdecydowanie za długo.


The race starts dynamically, the first row moves full forward, the next one starts the fun!
White Noise rams my truck.


Wyścig rozpocznya się bardzo dynamicznie, pierwszy szereg rusza pełną parą do przodu, następne powoli tworza karambol! White Noise najpierw koliduje z moją ciężarówką.


After which it runs int a bike.

Po czym wpada w motocykl.


And that's just the start of the scrum.

A to dopiero początek młyna.


Part of the cars gets bogged down and wipes out, part keeps moving forward.

Częśc aut grzęźnie z tyłu z powodu wipeoutu, część rusza do przodu.


While the scrum in the back happily goes on.

Podczas gdy w tyle karambol trwa a najlepsze.


My Black Blaze moves to the lead.

Na czoło peletonu wysówa sie mój Black Blaze.A beautiful show of car control given by my orange buggy (who after the initial scrum is driving on his last hull point).

Piękny pokaz jazdy mojego pomarańczowego buggy (któremu po początkowym karambolu został się jeden punkt życia).Blaze passes the first gate, get's active weapons and drops some caltrops, right behind him are two Skobel's cars.

Blaze przekracza pierwszą bramkę, broń staje sie aktywna więc czas zrzucić Caltropy, niedaleko za nim pędzą Skoblowe auta.


Disregarding the front (and the race) the rear cars slam into one another like crazy.

Nie zwracając uwagi na czoło tył rozbija się w najlepsze.


Skobel catches up and starts to fire with his pistols.

Skobel dogania mnie i zaczyna ostrzał, na razie tylko z pistoletów.


Buggy comes close to the first gate and so does one of Borsuk's bikes.

Buggy zbliża się do pierwszej bramki, tak samo jak jeden z Borsukowych motocykli


Borsuk thought "why should I try to win the race when I can just kill Az for fun" ( that seemed to be the general objective of both of my opponents ).

Który stwierdz, że w sumie po co wygrywać, lepiej zabijac Aza ( takie było generalne założenie moich przeciwników na ten wyścig).


The road is laid thick with caltrops which force Skobel to do a lot of hard maneuvering.

Gęsto zastawione Caltropy zmuszaja Skobla do ostrego manewrowania.


At one point the Lambo does not make a turn and rams his friend the Lucky Kitay, they both wipeout.

W pewnym momencie Lambo nie wyrabia manewru, wpada na żółty Lucky Kitay i obaj zailczają wipeout.

My last car passes the second gate and is happily riding to the finish line.

Podczas gdy moje ostatnie auto zalicza drugą bramkę i wesoło pędzi do mety.


Despite a big arena and many track obstacles, we had a blast. My opponents thou skeptical are slowly converting to the car demolition fun ( although they are still standing hard in their initial no car policy, which is not a big problem but I would love to see some machines made by them).

Pomimo za długich odległości i zbyt wielu przeszkadzajek bawiliśmy sie świetnie. Moi przeciwnicy choć sceptyczni powoli przekonują sie do samochodowych rozgrywek (niestety twardo obstają przy wersji w której to ja zapewniam zaplecze samochodowe, nie jest to duży problem ale chętnie zobaczył bym bryki ich autorstwa).

06.01.2019

6mmwargames 2018 summary2019 is finally here. Continuing last years scale retrospective let's see what's happened in each scale:

Moid drodzy stało się, mamy już rok 2019. Kontunuując formę zeszłorocznej retrospektywy zobaczmy co się u mnie działo w poszczególnych skalach:

3mm:

I prepared some additional units for Armoured Thrust and ran few demo games:

Przygotowałem trochę dodatkowych jednostek do pokazów Armoured Thrust i przeprowadziłem gry demo:
6mm

Quite a lot happened (as usual). I played quite a lot painted a bit and even did a new terrain piece.

Tutaj działo sięj jak zwykle bardzo dużo. Sporo grałem troche malowałem a i nawet nowy element terenu zdołał się wkraść na warsztat i gotowy z niego wypełznąć.

Ork vs Adeptus Mechanicus
Scratch build Thunderbolt

6mm processing plant
Pyrkon Minigeddon
SM vs IG
Ork vs SM
SM vs SM


15mm

I painted up the second box of Oddział Ósmy Zombies.

Pomalowałem drugą paczkę zobiakow z Oddziału Ósmego.


Also some Polish modern troops from Terrains4Games.

Oraz oddział polskich żołnierzy od Terenów do Gier.Played a few games on Pyrkon (without using my models), generally speaking, last years conclusion about limiting my collection is still in power. In my dreamscape there are two projects which I call "Boat City Nights" but in order to finalize them first, I would have to clone myself and secondly find a terrain partnership.

Rozegrałem kilka bitew na Pyrkonie (bez używania wlasnych modeli), generalnie zeszłoroczny wniosek o ograniczenie/zmniejszenie kolekcji pozostaje w mocy. Mam w strefie marzeń jeden (dwa?) plany które roboczo nazywam "Boat City Nights" ale do ich realizaji musiał bym po pierwsze się rozdwoić a po drugie nawiązać jakieś terenowe partnerstwo.


1:64

A new game popped up on my radar, in a scale fitting somewhere between 15 and 20mm. That game is Gaslands of course!

Na moim radarze pojawił się nowy tytuł którego skala wpada gdzieś pomiędzy 15 a 20 mm. Jest to oczywiście Gaslands!

I played a bunch of  games and made/painted up a few vehicles:

Rozegrałem szereg gier, stworzyłem i pomalowałemkilka pojazdów:


This game is a lot of fun, I hope to play more in 2019! I just hope that the news of a new edition will not cross my plans!

Jest to gra która wciąga i sprawia dużo frajdy, mam nadzieję pokazać wam więcej w 2019 roku! Mam tylko nadzieję, że wieści odnośnie nowej edycji która ma pojawić się w tym roku nie pokrzyżują mi planów!

20mm

Described two battles in Bolt Action and played one more which I will describe this year!

Opisałem dwie bitwy w Bolt Action i rozegrałem jeszcze jedną ktorej opis mam nadzieję nie będzie czekał rok na publikację:28mm

Quite a lot happened in this scale (not as much as 6mm but still). I painted up a whole band of Dark Elves for Mordheim/Warheim and a few more to use them in Wojnacja.

Tutaj zadziało się całkiem sporo (chociaż nie tak duzo jak w 6mm). Pomalowalem całą bandę elfów do Mordheim/Warheim a nawet kilka sztuk więcej tak aby móc ich spokojnie używać w Wojnacji.

Also painted a few other units as fillers for Legend of  Drizzt and am in the middle of preparing units for my Rangers of Shadow Deep campaign. Painting minis in this scale is a nice change and the possibility of playing them in skirmish games (rather than 500 vs 500 battles) is a nice break!

Pomalowałem również trochę innych jednostek jako zastępcze do Legend of Drizzt oraz przygotowuję jednostki do kampanii w Rangers of Shadow Deep. Malowanie figurek w tej skali jest fajną odmianą a możliwość grania nimi w grach skirmishowych aniżeli 500 vs 500 przyjemnym przerywnikiem!
Played my second Mordheim game.

Rozegrałem drugie starcie w Mordheim


Participated in a Wojnacja tourney (and was not last)!

Brałem udział w turnieju Wojnacji (i nie byłem ostatni)!


Participated in a painting contest in 28mm scale. Did not win but got some models painted!

Zgłosiłem się do konkursu malarskiego ze skalą 28mm. Nie wygrałem ale pomalowałem troche modeli!


 2018 Plans / Plany z roku 2018:

 • Pisać szybciej raporty (max 3 tygodnie opóźnienia) - to się wybiitnie nie udalo, mam niestety spore zaległości w postach z zeszłego roku (oznacza to że grałem więcej niż pisałem raporty co jest raczej dobrym znakiem ;) )
 • Zrobić lotnictwo do mojej gwardii (4x thunderbolt i 2x marauder powinno wystarczyć) - Zrobione, Thunderbolty zrobiłem własnoręcznie (i dwa już pomalowałem) a Maraudery mam drukowane. Trzeba to tałatajstwo jeszcze tylko pomalować.
 • Zrobić valkirie do mojej gwardii - Wydrukowane 4 sztuki, trzeba je jeszcze pomalować.
 • Zrobić Sentinele do IG - Wydrukowane, trzeba je jeszcze pomalować.
 • Zrobić oddział stormboyzów - Niezrobione
 • Pomalować bandę elfów do mordheima -  Sklejone i w pełni pomalowane!
 • Pomalować bandę elfów do warheima - Sklejone i w pełni pomalowane!
 • Pomalować Reaver Titan'a - Sklejony i w pełni pomalowany!
 • Pomalować Thunderhawk'a - Niezrobione.
 • Pomalować Hellhoundy do IG - Niezrobione.
 • Zrobić/kupić 3x Griffon mortar do IG - Wydrukowane, czekają na malowanie.

2019:

Epic:

 1. Grać!
 2. Pojawił mi się ogrom nowych jednostek do Gwardii oraz Orków które chciałbym pomalować.
 1. Play!
 2. I obtained a whole bunch of new units for Imperial Guard and Orks now I have to paint them.

Gaslands:

 1. Zrobić jeszcze 4 auta.
 2. Zrobić War Riga. 
 3. Rozegrać kampanię War Riga.

 1. Create 4 more cars.
 2. Create a War Rig.
 3. Run the War Rig campaign.

Armoured Thrust:

 1. Play!

28mm:

 1. Rangers of Shadow  Deep
  1. Pomalować figurki i tereny. 
  2. Rozegrać i opisać pierwszą kampanię.
 2. Songs of Blades and Heroes:
  1. Stworzyć 3-4  grywalne drużyny i rozegrać starcia. 
 1. Rangers of Shadow  Deep
  1. Paint up minis and terrain. 
  2. Run the first Campaign.
 2. Songs of Blades and Heroes:
  1. Create 3-4 playable teams and play

29.12.2018

Bolt Action - Through the breach


Another Bolt Action 20mm battle, this time Russian Forces occupied the remains of a village, their goal was to stop the German offensive and eliminate as much of their forces as possible. Germans, on the other hand, had to break through and set up a post on the enemy line.

Kolejna odsłona Bolt action w 20mm, tym razem Rosyjskie wojska okupowały pozostałości wioski, ich zadaniem było powstrzymanie Niemieckiej ofensywy i eliminacja jak największej ilości przeciwników. Niemcy mieli w określonym czasie przedostać się (i przeżyć) na krawędzi przeciwnika.

The assault was divided into two waves. The main strike force was supposed to break the enemy line on the west flank, the second wave (coming from reserves at the end of the battle) was tasked with taking a foothold on the enemy deployment zone and complete the main objective).

Natarcie podzielone zostało na 2 fale. Główne uderzenie miało za zadanie złamać przeciwnika po zachodniej stronie pola bitwy, druga fala (wkraczająca z rezerw pod koniec bitwy) miała za zadanie okopać się w strefie przeciwnika i tym samym wypełnić główne założenia misji.


While armor traded iron blows infantry tried to eliminate the heavy machine gun located on the first flor of the ruined tall building.

Podczas gdy czołgi wymieniały się pancernymi ciosami piechota starała się wyeliminować ckm rozłożony na piętrze wysokiego budynku.


An unexpected red command group infantry assault ends in its complete elimination.

Niespodziewany szturm czerwonej grupy dowódczej kończy się jejbłyskawiczną eliminacją.


German antitank infantry enters from the flank and assaults the T34 with antitank grenades.

Z rezerwy wkracza grupa niemieckich żołdaków uzbrojonych w granaty przeciw pancerne.


Their courageous assault ends without the desired outcome and the group itself is quickly eliminated by a nearby red infantry assault.

Ich odważny szturm nie odnosi zamierzonego skutku a sama grupa zostaje szybko wyeliminowana przez szturm pobliskiej piechoty.


Last German command group comes out from reserve and claims victory!

Niemiecka piechota wyłania się z rezerwy na krawędzi przeciwnika tym samym osiągając zwycięstwo!


The entire battlefield at the end of the game.

Widok pola bitwy na koniec rozgrywki.