23.09.2018

300 post and 7 years in the making!
It turns out that a small initiative that I started some time ago is actually up and running after over 7 years! To be honest, I never thought that I would end up doing this for so long, and that actually more and more people would read this!

Okazuje się, że eksperyment który zacząłem jakiś czas temu trwa już 7 lat! Szczerze powiedziawszy nigdy nie sądziłem, że będę to robił przez tak długi czas a co dziwniejsze, że będzie to czytać coraz większe grono odbiorców!

Since this is the 300 post I wanted to do something different than usual, a kind of showoff (hence the banner ;), and by something different I mean one of the coolest things in the world ... statistics!

Ponieważ jest to 300 post chciałem zrobić coś nietypowego, trochę się popisać (ponieważ nie robię tego zbyt często ;)), a poprzez nietypowe mam na myśli najfajniejszą rzecz na świecie ... statystykę!

Average monthly display for the past 9 months is around 2000, for a small hobby initiative like this with a rather niche topic I consider this to be a great success, thank you to all!

Średnia miesięczna ilość wyświetleń przez ostatnie 9 miesięcy oscyluje w 2000, jak na małą inicjatywę hobbystyczną z raczej niszowym temate uważam to za wielki sukces za który wszystkim serdecznie dziękuję!

The most used tags are:

Najczęściej używame tagi to:

6mm - with 160 entries (so a bit over half) 
Battle Report - 82 (a bit over 1/4)
Epic Armageddon - 72 (so almost 1/4 of all entries)

6mm - użyty160 razy (więc trochę więcej niż połowa całej treści) 
Battle Report - 82 (ponad 1/4)
Epic Armageddon - 72 (prawie 1/4)


As you can see 6mm is strong in this one! In the recent months, you might have seen an increase in non-6mm games and miniatures (mostly old WHFB and Gaslands). Rest assured that the amount of content will still be mostly 6mm related, but I am wondering a bit into different fields to spice things up a little bit!

Jak widzisz 6mm jest zdecydowanym faworytem! W ostatnich miesiącach mogłeś zobaczyć wzrost projektów w skalach innych niż 6mm (głównie Gaslands i figurkach ze starego WHFB). Możesz być pewien, że ilośc treści 6mm nie ulegnie dużym zmianom, ale muszę przyznać, że zachaczam o inne skale aby nieco urozmaicić treści!

And now for the main course!

A teraz czas na danie główne!

A few years back I started a partnership to popularize 6mm wargaming and help out a Kickstarter project, that was the beginning. The number of partnerships is slowly but steadily growing since that time, I have decided that it's time to publicly show off (since I do not do that often)!
To do that I prepared a separate page describing the partners with which I participated (or am in the process of ) in cool projects.

You can find it here.

Kilka lat wstecz rozpocząłem współpracę z firmą organizującą Kickstartera w celu szerzenia popularności 6mm gier bitewnych, to był początek. Na przestrzeni lat ilość podobnych inicjatyw powoli, ale systematycznie wzrasta. Zdecydowałem, że czas wreszcie się nimi publicznie pochwalić (ponieważ nie robię tego zbyt często)! Aby zrobić to bardziej przyszłościowo dodałem do bloga nową podstronę pokróte opisującą wszystkie projekty/partnerów z którymi współpracowałem.

Możecie ją znaleźć tutaj.

Since I am constantly active on many fronts the site will be surely updated (about which I will, of course, inform you)! Please excuse me but writing this post took way more time than it's length would suggest  (and waaaaaay more than it should!) and I have another ... 12 waiting to be published!

Ponieważ cały czas aktywnie działam na wielu frontach strona będzie na pewno aktualizowana (o czym nie omieszkam cię poinformować)! A teraz wybacz, ale napisanie tego posta zajęło mi zdecydowanie więcej czasu niż jego treść mogła by sugerować (i zdecydowanie więcej niż powinno!) i w kolejce do publikacji czeka ... 12 innych!


As for a see you soon message I would like to ask you what part of this endeavor do you dear reader find the best/worst, any constructive feedback is welcome and dearly appreciated!

Jako wiadomość na "do zobaczenia" chciałbym prosić cię drogi czytelniku o informację która część tego projektu przypadła ci do gustu najbardziej/najmniej, każda konstruktywna krytyka jest mile widziana i szczerze doceniana!

30.08.2018

Bogowie wojny – Robert E. Lee - HussarsAfter a short break, we are back with news from the Gods of War 6mm front!

Pod chwilowej przerwie powracamy do nowości z frontu Bogów wojny w 6mm!


The Thirteenth Hussars on manoeuvres under Lieut. Colonel S.G. Jenyns, C.B. , Orlando Norie11th Prince Albert's Own, Herbert Benham

Huzarzy brytyjscy

Huzarzy to jeden z najsłynniejszych rodzajów kawalerii. Ubrani w niesłychanie zdobne stroje, uważani za szaleńczo odważnych, stanowili nieodłączny element pól bitew w XVIII i XIX wieku. Lata 50te, 60te i 70te XIX wieku były okresem niezwykle szybkich przemian w technice wojskowej. Nowe bronie wymuszały zmiany w taktyce, chociaż często przychodziło to bardzo opornie. Nie inaczej było w bardzo konserwatywnej armii brytyjskiej, gdzie wciąż żywy był duch Wellingtona. Brytyjska kawaleria lat 50tych i 60tych XIX wieku poświęcała bardzo mało czasu na treningi strzeleckie, czy walkę w spieszeniu, zakładając, że poza zadaniami zwiadowczymi, podstawową rolą kawalerii na polu bitwy będzie uderzenie w formacji na broń białą. Dopiero pod koniec lat 60tych XIX wieku zaczęło się to zmieniać. Kawaleria, która walczyła z Mahdystami, czy Zulusami była już zupełnie inna niż ta z bitwy pod Bałakławą.Nasze figurki przedstawiają brytyjskich huzarów z przełomu lat 50tych i 60tych XIX wieku. Ubrani w szamerowane dolmany, czapy futrzane z kitami, byli podobni bardziej do kawalerii z wojen napoleońskich, niż tej z wojny secesyjnej. W służbie w koloniach, z uwagi na gorący klimat, stosowano już wygodniejsze mundury, ale w Brytanii i zapewne w Kanadzie dalej w użyciu były tradycyjne stroje.

13th Hussars Aldershot 1872-3, Geoffrey H. Brennan, Robert EbsworthRzeźby przedstawione na obrazkach to dalej „work in progress”, brakuje im już tylko kilku drobnych elementów (np. kity pod szyją konia).W zestawie znajdzie się 5 póz huzarów. Oficer, chorąży, trębacz i dwóch szeregowców. Szeregowcy i oficer mają wyciągnięte szable. Na uzbrojeniu szeregowców znajdują się również karabinki.W grze kawaleria brytyjska będzie miała sporą siłę uderzeniową, w walce na broń białą na pewno wypadnie lepiej niż jazda Unii, czy Konfederacji. Jednakże z uwagi na szkolenie i teorie wykorzystania taktycznego nie będzie mogła się spieszać! To oznacza, że czekają ją bohaterskie szarże na broń białą. Kto powiedział, że nie można powtórzyć Bałakławy? :)

Autorem rzeźb jest Marcin Szymański.


Ryciny za: Brown University Library Prints, Drawings, and Watercolors from the Anne S.K. Brown Military Collection

British hussars

Hussars are one of the most famous types of cavalry. Dressed in incredibly fancy clothing, considered to be madly brave, they were an inseparable element of battlefields in the eighteenth and nineteenth centuries. The 1850s, 1860s and 1870s were a period of unusually rapid changes in military technology. New weapons forced change in tactics, although it often came very reluctantly. It was no different in the very conservative British army, where Wellington's spirit was still alive. The British cavalry of the 1850s and 1860s spent very little time on training of dismounted tactics and rifle fire, assuming that apart from reconnaissance tasks, the basic role of cavalry on the battlefield would be to charge in formation with white weapons. It was not until the late 1860s that it began to change. The cavalry, which fought against the Mahdists or Zulus, was completely different from that of the Balaclava.Our miniatures depict British hussars from the turn of the 1850s and 1860s. Dressed in braided dolmas, fur caps with crests, were more similar to the cavalry from the Napoleonic Wars than from the Civil War. In service in the colonies, due to the hot climate, more comfortable uniforms were used, but in Britain and probably in Canada, traditional costumes were still in use.

13th Hussars on march, Orlando Norie


The sculptures depicted in the pictures are referred to as "work in progress", they only lack a few small elements (eg crests under the neck of a horse).5 hussar poses will be included in the set. Officer, ensign, trumpeter and two privates. The privates and officer have their sabers drawn. There are also carabines for the privates.In the game, the British Cavalry will have a lot of impact, in the melee will surely be better than Union or Confederate cavalry. However, due to the training and theories of tactical use, she will not be able to dismount! This means that heroic charges with white weapons await her. Who said you can not repeat Balaklava? :)

The author of the sculptures is Marcin Szymański.


Figures for: Brown University Library Prints, Drawings, and Watercolors from the Anne S.K. Brown Military Collection


Text & Photo: Torgill

19.08.2018

Gaslands Machines #2 White Noise

This vehicle was designed in a flash just before my first capture the flag game with Rey.

Poniższa maszyna została przeze mnie zaprojektowana na szybko, na parę chwil przed walki o flagę z Reyem.

Jej konstrukcja była bardzo prosta i im bardziej nad tym myślę średnio udana, był to zwykły samochód z thumperem.

Its construction is quite simple and the more I think about it the more mediocre it is. It's just a car with a thumper.

Mimo tego to oba zapewnia mi zwycięstwo dlatego też postanowiłem stworzyć ja w wersji wysiwyg.

Despite that, it was the sole reason for my victory, that's why I decided to make it ina WYSIWYG version.

Zacząłem od rozegraniu jej na części pierwsze.

I started by pulling it apart.

I removed the plastic windows and placed a metal mesh in its place.

Wrzuciłem plastikową szybę a na jej miejsce wstałem metalowa siatkę.


Custom made with high accuracy.

Docinana na miarę.


One simple step and the car already looks much better.

Auto od razu zaczęło się lepiej prezentować.


Next in line was the thumper, I started off with a little metal piece of ... something?

Następny w kolejce był thumper, miałem akurat kawałek metalowego ... czegoś?


Enriched it with a metal clamp and a cable input.

Dołożyłem do niego metalową opaskę i wejście na kable.


The finished vehicle looked like this. It`s cool but missing something.

Gotowy pojazd wyglądał następująco, fajnie ale czegoś mi w nim brakowało.


That's why I added some electronic bitz to the back to create a control mechanism for the weapon.

Dlatego też dorzuciłem na tył kawałek starej elektroniki tworzącej układ sterujący bronią
To give a bit more spice I also added some spiked wheel covers.
The entire project after painting looks like this:

Aby dodać mu trochę więcej pazura koła zostały zabezpieczone kolczastymi tarczami. Całość po pomalowaniu wygląda tak:My machine park now consists of 3 battle-ready vehicles which mean that I have an entire team ready to ride!

Mój park maszynowy osiągnął właśnie magiczną liczbę 3 gotowych pojazdów co sprawia, że mam już jedna pełną drużynę!

05.08.2018

Pyrkon 2018

This year's Pyrkon was a good one, mainly for the reason that I did not have to leave the wargames section in search of entertainment which is the biggest fun indicator in a convention.

Tegoroczny Pyrkon uważam za bardzo udany, głównie ze względu na fakt, że nie musiałem szukac rozrywek poza blokiem gier bitewnych co jak dla mnie jest głównym wyznacznikiem fajności tego konwentu.


The convention started on Friday once we got out of the car I started my Armoured Thrust demo. The games were a big success.

Konwent rozpocząłem w Piątek od nauki gry Armoured Thrust. Punkt okazał się dużym sukcesem.Tym razem gracze również dopisali i dobrze się bawili

Next in line was my all time favorite Epic Armageddon.Pomimo ogromnych strat orkowie posłuchali mojego narzekania iż nie jest gra o wybijaniu przeciwnika tylko o manewrowaniu i wygrali z gwardia w trzeciej rundzie wynikiem 2:0

Despite heavy losses, the Orks listened to my advice that this is a manoeuvring game rather than a kill them all play and won with the Imperial Guard 2:0.


Po zakończeniu pokazów które ze względu na możliwości czasowe i entuzjazm graczy przeciągnęły się o dwie godziny zostałem poproszony przez graczy o użyczenie modeli do przeprowadzenia jeszcze jednej rozgrywki której ze względów logistycznych nie dane mi było obserwować. Gdy wróciłem dwie godziny później zastałem ich nadal grających i bardzo zadowolonych

After finishing the shows the players wanted another round, I gladly left them with all the pieces and came back two hours later only to find them still enjoying the game!


Sobota zaczęła się od PMC 2640 w klimatach obcego.

Saturday started with some PMC 2640 in ALIENS setting. Marines were fighting off some evil aliens.


With the help of more marines.

Przy pomocy większej ilości marines.Niestety nie wszystkich dzielnych wojaków udało się uratować.

Unfortunately, not all brave souls were saved.W tym samym czasie predatorzy próbowali ubić królową obcych i jej świtę.

At the same time, Predators were trying to kill the Alien Hive Queen and her guards.Następna w kolejce buła wojnacja, chciałem poznać organizatorów i sprawdzić listę która przygotowałem na turniej (jak i nauczyć się grać :D)

Next in line was Wojnacja, I wanted to actually meet the organizers and test out my list.Zaczęła się krwawa jatka.

A blood bath started rather quickly.


W której modele padały jak muchy.

In which units fell like flies.


Niestety padały głównie moje jednostki.

Mostly my units to be exact.


Koniec końców został mi się tylko kusznik (notabene moja najdroższa jednostka) kontra jeden orkowy dzik. Jak można się domyślić to starcie nie zakończyło się dla mnie dobrze.

In the end, I was left with only one crossbow (my most expensive unit) against one Ork Boar. As you can imagine this did not go well.


Później tego dnia miałem okazję rozegrać jeszcze jedna potyczkę przeciwko tej samej rozpisce ale z innym przeciwnikiem.

Later that day I played another game, same lists different opponent.


Rozgrywka przebiegała podobnie jak poprzednio.

The game was a mirror of the previous one.
I podobnie jak poprzednio zwycięstwo było blisko ale mi umknęło

Victory was close but not close enough.Niedziela upłynęła pod znakiem turnieju wojnacja. Pierwsza potyczka i już kompletne zaskoczenie, nie wiedziałem, że można wystawić działo!

Sunday main event was the tournament, the first opponent had an actual canon! I had no idea you could have such things in your Warband!


Moje sławne fatalne rzuty zaskoczyły zarówno mnie jak i mojego przeciwnika, przez większą część rozgrywki nie udało mi się nawet nikogo trafić

My widely known bad rolls supprised bot me and my opponent, for the most part of the game I was failing all rolls unable to hit anything.


Manewry oskrzydlające.

Flanking manoeuvres. Strzelanie z armaty do gromady modeli (w tym również swoich) podoba mi się ten styl gry!

Firing your cannon into your own men, my kind of style!
The second game was a show of just how much I do not know the special rules and mechanics in the game


Starcie poszło całkiem źle.

The engagement went pretty bad.


Bardzo, bardzo źle

Really really bad.


Ostatnia potyczka tym razem z Mroźnymi elfami. Natrafiłem na przeciwniczkę kt\orej rzuty były jeszcze gorsze od moich (o co generalne ciężko!). Udało mi się wygrać nie ponosząc żadnych strat!

The last fight was with Frost Elves, I happened to meet an opponent that actually had worse dice rolls than I did (which is hard to come by!). I was able to win without losing any units at all!
Dzięki użyciu własnych pomalowanych modeli udało mi się wygrać nagrodę pocieszenia (teren). Zakupiłem również drukowany podręcznik i matę do gry więc możesz się spodziewać więcej Wojnacji w przyszłości!

Thanks to bringing my own painted models I was actually able to win a reward (terrain). I purchased the printed rulebook and a playing mat so you can expect some more Wojnacja in the future!

Ostatnią grą konwentu był tematyczny scenariusz Brathaca w Tommorrow's War.

The last game was a thematic Tomorrow's War scenario by Brath.

Dobrze było spotkać nowych i starych znajomych i rozegrać trochę gier!

All in all, it was a time to meet some friends and play some games!