04.11.2018

Modelarska Mobilizacja VII
Some time ago I purchased a board game called "Legend of Drizzt" to play solo/co-op. The game that I purchased was quite specific because it had almost no miniatures inside, which was a conscious choice on my side. Recently I've been buying a lot of 28mm scrap minis and figured out that I would be able to fill the missing gaps with my own collection. I was right ... in about 70%. 

Jakiś czas temu kupiłem grę planszową "Legend of Drizzt" do radosnego solo/co-op grania. Egzepmlarz kupiłem nietypowy ponieważ nie zawierał on prawie żadnych figurek, był to zabieg oczywiście celowy, w końcu ostatnio nakupiłem tyle plastikowego złomu, że na pewno będę w stanie uzuprłnić braki. Okazało się, że miałem rację ... tak w 70%. 

The goal of my mobilization is to paint the miniatures that I was able to obtain as proxies for the game. 

Celemn mojej mobilizacji będzie pomalowanie figurek które udało mi się zdobyć jako zamienniki do gry. 

If I will be able to obtain more proxies I will also try to paint them. 

Jeśli uda mi się zdobyć więcej niż te które aktualnie pokazuję to również postaram się je pomalować. 

If I will be able to find better proxies then some of the minis in the picture might change ;)

Jeśli uda mi się zdobyć lepsze zamienniki (bliższe oryginalnym modelom, to możilwe, że to co widać na zdjęciu zostanie zmodyfikowane ;)
27.10.2018

Gladius 2018


This year Gladius I visited as an event organizer. As my event, I picked, of course, Epic Armageddon. The forces of the Space Marines battle the Imperial Guard.

Tegoroczny gladius odwiedziłem z pozycją wystawcy, jako swój punkt programowy oczywiście wybrałem grę Epic armageddon siły kosmicznych marines kontra gwardia imperialna.Space marines take up their positions.

Space marines zajmuja pozycję.


The Guard advances but gets ambushed by Terminators.

Gwardia naciera ale zostaje zaatakowana przez teleportujących Terminatorów.


Death in the sky.

Śmierć w niebiosach.


Game ends, Imperial Guard victory.

Gra kończy się zwycięstwem Gwardii.


After a finished game, I happily went on to view other games.

Po zakończonym pokazie udałem się wesoło zwiedzać i podpatrywać inne gry.


Seem did a very good job presenting Battletech!

Seem wykonał kawał dobrej roboty ze stoiskiem Battletecha!


I managed to get one game of the Walking Dead. The game is simple but did not convince me to play again the rules.

Udało mi się rozegrać jedną rozgrywkę w the walking dead. System jest prosty ale mnie jakoś kompletnie nie porwał.It would not be a good convention if Bogowie Wojny Robert E. Lee was missing!

Oczywiście nie mogło zabraknąć również pokazów Bogowie Wojny Robert E. Lee!


I ended the day with a short "What a tanker" game. My two stug's battled with Hyena's reds.

Imprezę zakończyłem na rozgrywce w what a tanker, moje dwa stugi starły się z Hienowymi Rosjanami.


Wyzwalanie wioski w Niemieckim stylu!

Liberating a village, German style!


Wyzwalanie wioski w Rosyjskim stylu!

Liberating a village, Russian style!


Running around in circles.

Ganiany wokół wioski.


Russian Side attack.

Rosyjski boczny atak.Standard rear attack destroys my enemy.

Standardowy atak od tyłu niszczy przeciwnika


The last Russian is chased down into the forest and rammed down.

Pozostały Rusek zostaje zagoniony do lasu i staranowany.


As for the game, it's an interesting beer & pretzel alternative to TANKS which I liked more. However, I did not like it enough to do a bigger/longer romance with this system. As for the convention I really liked it and would like to encourage each and every one of you to participate next year!

Jeśli chodzi o grę i zasady to jest to ciekawa piwow preclowa odskocznia która przypadła mi do gustu bardziej niż TANKS! ale za mało abym rozpoczął z tym systemem jakis dłuższy romans. Jeśli chodzi o sam konwent to bardzo polecam i serdecznie zapraszam  na następną edycję!

14.10.2018

Epic Armageddon Reaver Titan

After using it in 3 battles and deciding that it's not quite the titan for me I finally painted my Reaver (at least to a point when it's not a shame to put it on the table).

Po rozegraniu 3 bitew i stwierdzeniu że ten typ tytana nie do końca mi pasuje skończyłem go malować (a przynajmniej osiągnąłem punkt w którym mogę go śmiało postawić na stole).

The acrylic transparent base was made by Reycast. I am going to use only transparent bases from now on!

Akrylowa podstawka jest dziełem Reycast. Na swoich tytanach będę stosował tylko takie!


While building it I decided to have a little fun with magnets, by using them I am able to take the titan apart for transport and/or storage :)

Przy okazji jego budowy postanowiłem pobawić się magnesami dzięki ich zastosowaniu mogę go rozłożyć na części pierwsze ;)


How to Paint: 
 • Base: Vallejo German Grey, 
 • drybrush Vallejo Stonewall grey,
 • drybrush Vallejo Medium sea grey,
 • highlight white,
 • metal: GW Warplock Bronze, drybrush Retributor Armour, drybrush Vallejo Gunmetal metal,
 • red is Vallejo Flat red.
 • cables: Vallejo Prussian blue


05.10.2018

Goblins


What's small green and nasty? Goblins of course! To my dungeon crawling project, I painted up some of these little bastards: boss, two spearmen, four bowmen.

Co jest małe zielone i wredne? Gobliny oczywiście! Do projektu pełzania po lochach domalowałem porcję goblinów: boss, dwóch włóczników i 4 łuczników.


Below the entire bunch, I still have a few unpainted left but am seriously considering is there a point in painting them, I have a serious suspicion that I will never use all of them at once so finishing all of them is kind of pointless.


Poniżej cała aktualna gromada, zostało mi sie ich jeszcze kilka ale poważnie zastanawiam się, czy jest sens je malować, mam mocne podejżenie, że nigdy nie użyję wszystkich poniższych jednocześnie więc robienie większych zapasów mija się z celem.


How to:


 • czarny podkład,
 • skóra Loren Forest (GW),
 • rozjaśnienia skóry Scorpion Green (GW),
 • elementy czerwone Flat Red (Vallejo),
 • elementy skórzane to Red Leather (Vallejo),
 • krawędzie szaty Medium Sea Grey (Vallejo),
 • rozjaśnianie krawędzi szaty Stone Grey (Vallejo),
 • elementy złote Retributor Gold (GW),
 • całość washem Nuln Oil (GW).


 • black base,
 • skin Loren Forest (GW),
 • skin highlights Scorpion Green (GW),
 • red elements Flat Red (Vallejo),
 • leather elements Red Leather (Vallejo),
 • robe edges Medium Sea Grey (Vallejo),
 • robe edge highlights krawędzi Stone Grey (Vallejo),
 • gold elements Retributor Gold (GW),
 • wash the entire mini with Nuln Oil (GW).

26.09.2018

Gaslands Machines #3 Fire Ram

One day while walking the dog I noticed that someone wanted to throw away a box of old childhood toys. On top of the box was a bit damaged fire truck. I decided to take it and give it a second life in Gaslands!

Pewnie dnia wprowadzając psa zauważyłem że ktoś wyrzuca pudełko pełne zabawek. Na tym pudelku leżała podniszczona ciężarówka straży pożarnej. Postanowiłem ją zabrać i dać jej drugie życie w rozgrywkach Gaslands.


The truck was repainted to a single tone of red, I added a big ram at the front, some steel nets for extra armour and additional armour plates. The missing water cannon was replaced with a turret machine gun.

Pojazd przemalowałem na jednolity czerwony, dodałem wielki lemiesz, siatki zabezpieczające oraz płyty pancerza. Na miejsce brakującej armatki wodnej dorobiłem obrotowy karabin maszynowy.

Thanks to this vehicle my machine park now consists of 4 battle ready cars. That means that I officially started a second team!

Dzięki temu pojazdów mój park maszynowy zwiększa się do 4 gotowych pojazdów, a to oznacza, że oficjalnie zacząłem robić druga drużynę!

23.09.2018

300 post and 7 years in the making!
It turns out that a small initiative that I started some time ago is actually up and running after over 7 years! To be honest, I never thought that I would end up doing this for so long, and that actually more and more people would read this!

Okazuje się, że eksperyment który zacząłem jakiś czas temu trwa już 7 lat! Szczerze powiedziawszy nigdy nie sądziłem, że będę to robił przez tak długi czas a co dziwniejsze, że będzie to czytać coraz większe grono odbiorców!

Since this is the 300 post I wanted to do something different than usual, a kind of showoff (hence the banner ;), and by something different I mean one of the coolest things in the world ... statistics!

Ponieważ jest to 300 post chciałem zrobić coś nietypowego, trochę się popisać (ponieważ nie robię tego zbyt często ;)), a poprzez nietypowe mam na myśli najfajniejszą rzecz na świecie ... statystykę!

Average monthly display for the past 9 months is around 2000, for a small hobby initiative like this with a rather niche topic I consider this to be a great success, thank you to all!

Średnia miesięczna ilość wyświetleń przez ostatnie 9 miesięcy oscyluje w 2000, jak na małą inicjatywę hobbystyczną z raczej niszowym temate uważam to za wielki sukces za który wszystkim serdecznie dziękuję!

The most used tags are:

Najczęściej używame tagi to:

6mm - with 160 entries (so a bit over half) 
Battle Report - 82 (a bit over 1/4)
Epic Armageddon - 72 (so almost 1/4 of all entries)

6mm - użyty160 razy (więc trochę więcej niż połowa całej treści) 
Battle Report - 82 (ponad 1/4)
Epic Armageddon - 72 (prawie 1/4)


As you can see 6mm is strong in this one! In the recent months, you might have seen an increase in non-6mm games and miniatures (mostly old WHFB and Gaslands). Rest assured that the amount of content will still be mostly 6mm related, but I am wondering a bit into different fields to spice things up a little bit!

Jak widzisz 6mm jest zdecydowanym faworytem! W ostatnich miesiącach mogłeś zobaczyć wzrost projektów w skalach innych niż 6mm (głównie Gaslands i figurkach ze starego WHFB). Możesz być pewien, że ilośc treści 6mm nie ulegnie dużym zmianom, ale muszę przyznać, że zachaczam o inne skale aby nieco urozmaicić treści!

And now for the main course!

A teraz czas na danie główne!

A few years back I started a partnership to popularize 6mm wargaming and help out a Kickstarter project, that was the beginning. The number of partnerships is slowly but steadily growing since that time, I have decided that it's time to publicly show off (since I do not do that often)!
To do that I prepared a separate page describing the partners with which I participated (or am in the process of ) in cool projects.

You can find it here.

Kilka lat wstecz rozpocząłem współpracę z firmą organizującą Kickstartera w celu szerzenia popularności 6mm gier bitewnych, to był początek. Na przestrzeni lat ilość podobnych inicjatyw powoli, ale systematycznie wzrasta. Zdecydowałem, że czas wreszcie się nimi publicznie pochwalić (ponieważ nie robię tego zbyt często)! Aby zrobić to bardziej przyszłościowo dodałem do bloga nową podstronę pokróte opisującą wszystkie projekty/partnerów z którymi współpracowałem.

Możecie ją znaleźć tutaj.

Since I am constantly active on many fronts the site will be surely updated (about which I will, of course, inform you)! Please excuse me but writing this post took way more time than it's length would suggest  (and waaaaaay more than it should!) and I have another ... 12 waiting to be published!

Ponieważ cały czas aktywnie działam na wielu frontach strona będzie na pewno aktualizowana (o czym nie omieszkam cię poinformować)! A teraz wybacz, ale napisanie tego posta zajęło mi zdecydowanie więcej czasu niż jego treść mogła by sugerować (i zdecydowanie więcej niż powinno!) i w kolejce do publikacji czeka ... 12 innych!


As for a see you soon message I would like to ask you what part of this endeavor do you dear reader find the best/worst, any constructive feedback is welcome and dearly appreciated!

Jako wiadomość na "do zobaczenia" chciałbym prosić cię drogi czytelniku o informację która część tego projektu przypadła ci do gustu najbardziej/najmniej, każda konstruktywna krytyka jest mile widziana i szczerze doceniana!

30.08.2018

Bogowie wojny – Robert E. Lee - HussarsAfter a short break, we are back with news from the Gods of War 6mm front!

Pod chwilowej przerwie powracamy do nowości z frontu Bogów wojny w 6mm!


The Thirteenth Hussars on manoeuvres under Lieut. Colonel S.G. Jenyns, C.B. , Orlando Norie11th Prince Albert's Own, Herbert Benham

Huzarzy brytyjscy

Huzarzy to jeden z najsłynniejszych rodzajów kawalerii. Ubrani w niesłychanie zdobne stroje, uważani za szaleńczo odważnych, stanowili nieodłączny element pól bitew w XVIII i XIX wieku. Lata 50te, 60te i 70te XIX wieku były okresem niezwykle szybkich przemian w technice wojskowej. Nowe bronie wymuszały zmiany w taktyce, chociaż często przychodziło to bardzo opornie. Nie inaczej było w bardzo konserwatywnej armii brytyjskiej, gdzie wciąż żywy był duch Wellingtona. Brytyjska kawaleria lat 50tych i 60tych XIX wieku poświęcała bardzo mało czasu na treningi strzeleckie, czy walkę w spieszeniu, zakładając, że poza zadaniami zwiadowczymi, podstawową rolą kawalerii na polu bitwy będzie uderzenie w formacji na broń białą. Dopiero pod koniec lat 60tych XIX wieku zaczęło się to zmieniać. Kawaleria, która walczyła z Mahdystami, czy Zulusami była już zupełnie inna niż ta z bitwy pod Bałakławą.Nasze figurki przedstawiają brytyjskich huzarów z przełomu lat 50tych i 60tych XIX wieku. Ubrani w szamerowane dolmany, czapy futrzane z kitami, byli podobni bardziej do kawalerii z wojen napoleońskich, niż tej z wojny secesyjnej. W służbie w koloniach, z uwagi na gorący klimat, stosowano już wygodniejsze mundury, ale w Brytanii i zapewne w Kanadzie dalej w użyciu były tradycyjne stroje.

13th Hussars Aldershot 1872-3, Geoffrey H. Brennan, Robert EbsworthRzeźby przedstawione na obrazkach to dalej „work in progress”, brakuje im już tylko kilku drobnych elementów (np. kity pod szyją konia).W zestawie znajdzie się 5 póz huzarów. Oficer, chorąży, trębacz i dwóch szeregowców. Szeregowcy i oficer mają wyciągnięte szable. Na uzbrojeniu szeregowców znajdują się również karabinki.W grze kawaleria brytyjska będzie miała sporą siłę uderzeniową, w walce na broń białą na pewno wypadnie lepiej niż jazda Unii, czy Konfederacji. Jednakże z uwagi na szkolenie i teorie wykorzystania taktycznego nie będzie mogła się spieszać! To oznacza, że czekają ją bohaterskie szarże na broń białą. Kto powiedział, że nie można powtórzyć Bałakławy? :)

Autorem rzeźb jest Marcin Szymański.


Ryciny za: Brown University Library Prints, Drawings, and Watercolors from the Anne S.K. Brown Military Collection

British hussars

Hussars are one of the most famous types of cavalry. Dressed in incredibly fancy clothing, considered to be madly brave, they were an inseparable element of battlefields in the eighteenth and nineteenth centuries. The 1850s, 1860s and 1870s were a period of unusually rapid changes in military technology. New weapons forced change in tactics, although it often came very reluctantly. It was no different in the very conservative British army, where Wellington's spirit was still alive. The British cavalry of the 1850s and 1860s spent very little time on training of dismounted tactics and rifle fire, assuming that apart from reconnaissance tasks, the basic role of cavalry on the battlefield would be to charge in formation with white weapons. It was not until the late 1860s that it began to change. The cavalry, which fought against the Mahdists or Zulus, was completely different from that of the Balaclava.Our miniatures depict British hussars from the turn of the 1850s and 1860s. Dressed in braided dolmas, fur caps with crests, were more similar to the cavalry from the Napoleonic Wars than from the Civil War. In service in the colonies, due to the hot climate, more comfortable uniforms were used, but in Britain and probably in Canada, traditional costumes were still in use.

13th Hussars on march, Orlando Norie


The sculptures depicted in the pictures are referred to as "work in progress", they only lack a few small elements (eg crests under the neck of a horse).5 hussar poses will be included in the set. Officer, ensign, trumpeter and two privates. The privates and officer have their sabers drawn. There are also carabines for the privates.In the game, the British Cavalry will have a lot of impact, in the melee will surely be better than Union or Confederate cavalry. However, due to the training and theories of tactical use, she will not be able to dismount! This means that heroic charges with white weapons await her. Who said you can not repeat Balaklava? :)

The author of the sculptures is Marcin Szymański.


Figures for: Brown University Library Prints, Drawings, and Watercolors from the Anne S.K. Brown Military Collection


Text & Photo: Torgill