11.11.2019

Epic Armageddon Imperial Guard vs Space WolvesFor this battle, I decided to test out my new Imperial Guard list in which I had 10 activations (Note this battle was done BEFORE the Epic Championships in Glasgow).  Unfortunately, my opponent also had 10 activations and with his strategic ranking of 5 (compared to my 2), I had no chance to outmanoeuvre him.

Do tej bitwy postanowiłem przetestować nową rozpiskę Gwardii Imperialnej w której miałem aż 10 aktywacji (ta bitwa została rozegrana PRZED mistrzostwami w Glasgow). Niestety mój przeciwnik również posiadał taka liczbę a jego dużo wyższa strategia (5 marines vs  2 IG) nie miałem możliwości wymanewrowania go.


Imperial Guard 3000 points:
 • Tank Company + hydra
 • Sentinels
 • Artillery Battery
 • Super Heavy Tank Company
 • Rough Riders
 • Regimental HQ + Hellhounds
 • Marauder Squadron
 • Thunderbolt Squadron
 • Thunderbolt Squadron
 • Thunderbolt Squadron

Space Wolves (from memory):
 • Great company
 • Land Riders
 • Land Speeders
 • Whirlwinds (?)
 • Bikes
 • Scouts - or their equivalent
 • Assault 
 • Thunderbolts
 • Predators
 • Vindicators

Contrary to my usual strategy this time I decided to stay back and wait for the first round or two using my range advantage and charge into battle starting from turn 3.

W przeciwieństwie do swojej zwykłej strategii tym razem postanowiłem przeciwnika wyczekać przez pierwszą turę lub dwie wykorzystując swoją przewagę zasięgu i do boju ruszyć dopiero od tury 3.

The strategy worked partially, due to a high amount of LOS blocking terrain Marines were able to safely approach my left flank and blitz.

Strategia częściowo poskutkowała, niestety ze względu na dużą czystość terenu Marinsi mogli bezpiecznie podejść bardzo blisko mojej lewej flaki i głównego znacznika celu.

Knowing that I will not avoid assaults for too Long does I softened them with some aircraft fire and next doubled up and shot with the regimental HQ. In this battle instead of Griffons I took Hellhounds anti-infantry tanks which proved very deadly!

Wiedząc, że nie uniknę walki najpierw delikatnie zmiękczyłem ich samolotami a następnie prowadziłem i ostrzelałem dowództwem regimentu. Tym razem zamiast zwyczajowych Griffonów wyposażyłem ich w czołgi typu Hellhound które przeciw piechocie sprawdziły się wspaniale.

My target was the formation which was getting ready to assault me next turn. I did not expect the terminators to drop here.

Ruszyłem Regimental HQ na przód aby zranić formację która ewidentnie polowała na assault w następnej turze, nie spodziewałem się terminatorów.Rough riders hold back and guard the blitz.

Rough riders pozostają na tyłach i pilnuja blitza.


Marine predators and land riders despite numerous attempts were unable to punch through the Leman reinforced armour.

Marinsowe Predatory i Land Ridery mimo prób nie były w stanie przebić się przez wzmocniony panczerz Lemanów.


Despite a huge air advantage, I was unable to eliminate enemy fighters or inflict meaningful loses to ground units.

Pomimo posiadania ogromnej przewagi powietrznej nie zdałem wyeliminować myśliwców przeciwnika ani zadać znaczących strat jednostkom naziemny.


The right flank (after moving my MBT's to the centre) collapsed completely. Nothing surprising since it consisted of one Sentinel and one Artillery formation. Both quickly fall prey to wolf assault Marines.


Prawa flanka po przeniesieniu Lemanów do centrum kompletnie się złamała. Nic w tym dziwnego skoro były taśm tylko Sentinele i Artyleria która szybko padła łupem wilczych szturmowców.


Rough riders destroy the land riders which were decimated earlier by my super-heavy tanks.

Rough ridersi niszczą land ridery zdziesiątkowane wcześniej przez moje super ciężkie czołgi.

Leman's break under blast markers, Super heavies move a bit too far upfront and attract an assault of the biggest great company. In the end, it turned out to be a good move since the company released two objectives it was guarding.

Lemany łamią się pod ilością blast markerów, Super ciężkie wysunęły się za bardzo do przodu przez co ściągnęły na siebie szturm największej formacji wroga, na szczęście dzięki temu formacja ta odsłoniła 2 cele których broniła.Last moments of my super heavies.

Ostatnie chwile Super ciężkich.


Assault in motion.

Szturm w trakcie.What initially seemed an error turned out to be my winning move. I was able to move the Regimental HQ remnants in a quick march to capture two objectives and win 1:0 in round four.

To co początkowo wydawało się błędem okazało się powodem mojego zwycięstwa! Zwolnienie dwóch celów przez główną formację pozwoliło mi błyskawicznie przerzucić na nie resztki dowództwa i w czwartej turze wygrać 1 do 0.


A very hard and emotional game in which victory was jumping from side to side!

To była bardzo trudna i emocjonująca rozgrywka w której szale zwycięstwa zmieniały się to na jedną to na druga stronę. 

15.10.2019

Kapitularz Wojnacja 2018

Poza jednym występem Larpowym miałem przyjemność po raz pierwszy uczestniczyć w Łódzkim konwencie Kapitularz.

W tym roku sekcja gier bitewnych była całkiem rozbudowana (chociaż muszę przyznać, że nie wiem, czy w poprzednich latach takowa sekcja w ogóle istniała).

Lokalne kluby udostępniały zwiedzającym możliwość pogrania w najnowsze wytwory stajni GW jak również i te starsze (czytaj Mordheim)

Mnie jednak przyciągnęło stoisko Wojnacji. W ramach świętowania urodzin otrzymałem od ekipy mały upominek w postaci elementu terenu do tegoż systemu (który po złożeniu na pewno tutaj pokażę!)

Miałem też przyjemność wypróbować nową jednostkę Goblińskich Wiosek - Gówniaka, ten śmierdzący typek specjalizuje się w kałstycznych strzałach ;)


Pająki zajmują lodowych rycerzy


Horda okrąża zwierzaki


Po chwili wymiany ciosów obie strony zaliczają spore straty jednak liczebność zielonych jest wyraźnie widoczna.


Na koniec pozostaje już tylko dobicie ostatniego marudera.

08.10.2019

Argatoria

As a small scale miniature wargamer, I signed up for Spellcrows latest mass fantasy game beta testing. As a Kickstart bonus, I received a mini barbarian starter set.

Jako miłośnik gier bitewnych w małej skali zgłosiłem się do firmy Spellcrow aby pomóc w testowaniu ich najnowszej masowej fantasy gry bitewnej. W ramach rozkręcenia otrzymałem taki oto mini zestaw startowy do frakcji barbarzyńców. Three amount of detail is just amazing! (let me just remind you that the game scale is 10mm).

Ilość detali i jakość wykonania jest po prostu niesamowita! Przypomnę tylko, że modele wykonane są w skali 10mm.


4 unique ogre sculpts and 8 for both barbarians and Amazons allows for a lot of diversity and easily manages the clone wars effect.

4 unikalne wzory dużych ogrów i po 8 barbarzyńców i amazonek pozwoli na naprawdę duża różnorodność na podstawkach i zapobiegnie efektowi wojen klonów.I am really impressed with the quality of the sculpts, casts and pose diversity. As for the rules themselves, I will write a bit more later on so stay tuned!

Jestem pod dużym wrażeniem jakości rzeźb, ilości wzorów i wykonania. O samych zasadach napisze więcej w późniejszym terminie ;)

29.09.2019

Epic Armageddon World Championship 2019 - Glasgow


VENI, VIDI and kind of VICI :)

VENI, VIDI i takie troche VICI ;)

No one expected us in these championships and yet we came!
A one-sentence description: 16 tables filled with terrain, 32 players from 8 teams from all around the world. "Locals" were the most represented but there were also players from Germany, Sweden, USA, Poland (duh) and even the other side of the world, Australia!

Nikt się nas na mistrzostwach nie spodziewał, ale jednak przybyliśmy!
Impreza w skrócie: 16 stołów z terenami, 32 graczy, 8 drużyn z całego świata.
Co oczywiste, "lokalni" przedstawiciele stawili się najliczniej, ale nie zabrakło graczy z Niemiec, Szwecji, USA, Polski (ba) a nawet drugiego końca świata czyli Australii!


Location? Great! Glasgow university lecture hall. A spacious room, which fit as all easily without any claustrophobic feelings.

Lokalizacja? Świetna! Uniwersytecka sala wykładowa w Glasgow. Przestronne pomieszczenie z łatwością zmieściło nas wszystkich bez zbędnego ścisku i poczucia klaustrofobii.


A lot of great looking armies (examples of which you can see below). In general, my level of painting was somewhere in the middle which for me is some really good news!

Dużo bardzo fajnych armii (których przykłady widać poniżej). Mój poziom malowania klasował się gdzieś pośrodku wszystkich armii, co było dla mnie bardzo dobrą wiadomością!Day: 1

Game 1: TAU
I had some concerns in fighting this army because of its mobility and long-range firepower skimmers. Assaulting skimmers does not end well for me ( battle-tested information) so I was left with shooting them from afar and flooding with my mobile infantry. At least that was my initial plan.

Miałem trochę obaw, bo to z zasady armia mocno strzelecka i mobilna. Szturmowanie skimmerów (pojazdów anty-grawitacyjnych) nie kończy się dla mnie najlepiej (potwierdzone w boju informacje) pozostaje tylko strzelać i zasypiać ich chmarą piechoty. Przynajmniej taki był mój pierwotny plan.The initial plan execution went pretty well, good preparation, solid dose of nice save's and good shooting helped a lot.

Plan udało się wykonać, pomogło mi w tym dobre przygotowanie, solidna dawka dobrych rzutów i szczęśliwych strzałów.

Doubling my mechanized infantry right into two enemy overwatch formations was not the brightest move. Luckily The Emperor protects his servants and of the total shots none did any damage, a lot of misses and saved armor throws.

Ruszanie formacji w zasięg ostrzału dwóch oddziałów przeciwnika czekających na warcie nie było najmądrzejszym pomysłem. Na szczęście Imperator chroni swoje sługi i całość skończyła się tylko dwoma blast markerami (dużo pudłowania i doskonały pancerz imperialnych chimer również pomogło).
A good shoot that landed a critical on the Tau Orca lander sending it straight down to the ground killing all 10 of its Fire Warrior cargo was a lot of help.

Ogrom szczęścia przy krytycznym zestrzeleniu wrogiego lądownika z 10 jednostkami Fire Wariorów na pokładzie zdecydowanie przyczynił się do mojego zwycięstwa.


Winning the initiative right after teleporter Stealth Suits were placed on the table allowed me to shoot and break one of them. The other one assaulted my infantry and lost due to my overwatch fire and superior numbers.

Wygranie inicjatywy tuż po wprowadzeniu oddziałów Stealth Suit, kompletne rozstrzelanie i złamanie jednego z nich, podczas gdy drugi został ostrzelany przez będącą na warcie piechotę, która właśnie została przez niego zaszturmowana również pomogło.


In the end, I was able to win 2:0 in round three (They shall not pass, Blitz). Looking 

Koniec końców udało mi się wygrać 2:0 w trzeciej rundzie ( They shall not pass, Blitz).


Game 2: Chaos Nurgle


This game started with a complete surprise, it turns out that besides a normal setup (on the whole 180 table edge) you can also choose an L shaped corner deployment! As you can imagine deploying such a large amount of units in such a small space was not an easy task.

Bitwę rozpocząłem od sporego zdziwienia, okazuje się, że poza rozstawieniem normalnym (na całej krawędzi) można również wybrać rozstawienie w formie litery L w rogu! Jak sobie wyobrażacie, spakowanie takiej ilości jednostek w tak małej przestrzeni nie było łatwym zadaniem.


I was expecting a terminator/drop pod assault so I decided to intermingle two formations together, what I did not notice is while doing so I also intermingled the Hydra platoon and Super-heavy tank company. Result? After the first enemy activation, 4 out of my 11 units were broken and unable to fight!

Spodziewałem się zrzutu/ terminatorów, dlatego zmieszałem ze sobą dwie formacje piechoty, niestety nie zauważyłem, że razem z nimi zmieszałem również formację AA i kompanię super ciężkich czołgów. Wynik? Po pierwszej aktywacji 4 z 11 moich oddziałów były złamane i niezdolne do walki!


From that point onward it was a fight not to drown completely, I managed to last till round three in a bad, but not horrible shape considering my situation. But I could avoid fate no longer.

Od tamtej pory była to walka z kompletnym utonięciem, udało mi się wytrwać nawet nieźle jak na sytuację, w której byłem. Koniec końców stało się to co tak długo odwlekałem i spotkała mnie porażka. 


In my last activation, I threw my Mechanized infantry on the enemy half of the table to deny them the They shall not pass and limit my loss to a 3:0 (Take and hold, Defend the flag, Break their spirit).

Rzutem na taśmę udało mi się ograniczyć porażkę do 3:0 (Take and hold, Defend the flag, Break their spirit) posyłając ostatnią piechotę zmechanizowaną na połowę stołu przeciwnika.Game 3: Ork Ghazghkull


This game was the strangest of them all. It started in almost killing the enemy Gargant with my Deathstrikes. 10 damage points took down all 4 shields and did 6 hull damage leaving the enemy war engine with 2 points remaining. 

Ta partia była ze wszystkich najdziwniejsza. Zaczęła się od prawie zabicia Garganta przeciwnika moimi wyrzutniami Deathstrike. 10 obrażeń trafionych zdjęło 4 tarcze i zadało 6 punktów uszkodzeń zostawiając go przy 2 punktach życia.


Round one the Orks did almost no movement (they just got some artillery hits on them), I thought that my opponent was trying to hold out until the end of turn and then jump at me then, so I set up a nice overwatch line to prevent that from happening. But nothing like that happened, they were all sitting still.

W pierwszej turze orki prawie się nie ruszył (otrzymały tylko kilka trafień z artylerii), myślałem, że przeciwnik chce mnie wyczekać i wyskoczyć na koniec tury dlatego sporo rzeczy ustawiłem na warcie jednak nic takiego nie miało miejsca.

Beginning of round two Orks are still standing still in their deployment zone, it took me an activation or two before I finally realized that my opponent is trying to wait me out! He was either playing for a tie or wanted to do some shenanigans in round three to grab the victory. Knowing what was going on I pushed forward, slowly but methodically baiting him out and reducing his big dangerous units to a bunch of small harmless broken remains.

Początek drugiej tury Orkowie również spędzili w swojej strefie rozstawienia, dopiero po drugiej albo trzeciej aktywacji zdałem sobie sprawę, że przeciwnik chce mnie wyczekać!  Albo grał na remis albo chciał wyskoczyć i znienacka strategicznie wygrać w trzeciej turze. Wiedząc co w trawie piszczy ruszyłem do boju, metodycznie wycinając jego wielkie jednostki do postaci małych niegroźnych połamanych resztek.
End of turn 3 turned out very lucky for me, The Ork Landa that I previously damaged was caught in may flak bubble when it tried to do a blitz grab. one critical hit later both it and all the Boyz inside were dead and no longer a threat. That freed up my Mechanized infantry which I could move up forward.

Koniec tury 3 okazał się dla mnie bardzo szczęśliwy. Uszkodzona wcześniej Landa wpadła w ogień mojego AA i trafiona krytycznie runęła na ziemię tracąc cały transportowany ładunek. Nie musiałem na gwałt cofać piechoty zmechanizowanej przez co mogłem posłać ją jeszcze dalej do przodu.
I was unable to end the game in turn 3, but turn 4 was a complete cleanup, All enemy formations were either destroyed or broken, I even managed to finish off the Gargant with my Shadowswords.

Nie udało mi się zamknąć gry w turze 3, ale w turze 4 pozamiatałem resztę orków nie zostawiając ani jednej nie złamanej formacji. Udało mi się też odstrzelić Garganta moimi Shadowswordami.Unfortunately, I failed to activate my Regimental HQ (even after using the Supreme Commander re-roll) and was unable to grab all of the enemy objectives, ending the game in a 4:0 win for me ( break their spirit, they shall not pass, defend the flag, blitz).

Niestety w ostatniej aktywacji zawiodło Regimental HQ które mimo przerzutu Supreme Commandera nie aktywowało się. Grę zakończyłem zwycięstwem 4:0 ( break their spirit, they shall not pass, defend the flag, Blitz).We finished day one as second in our group which gave us a fighting chance for the podium!
Loaded up with this energy we arrived on the battlefield the next day despite the pouring rain.

Dzień pierwszy zakończyliśmy na drugim miejscu w naszej grupie co dawało nam szansę na podium!
Podładowani tą energią przybyliśmy na plac boju w strugach deszczu.


Day II

Game 4: Black Legion

I thought that the previous day loss was a good learning experience that gave me a chance to win in another chaos encounter, boy was I wrong!

Myślałem, że nauczony przegraną poprzedniego dnia tym razem pójdzie mi lepiej, jakże się myliłem!First, a well placed orbital bombardment kills 2/3 of my artillery (which was unable to rally until the end of the game) and hits my Regimental HQ. Next, a good drop pod assault damages and breaks my Regimental HQ. After the first enemy activation, I already had two broken units and was endangered of losing my BTS.

Najpierw celny ostrzał orbitalny zabija 2/3 mojej artylerii (która nie da rady się zebrać do końca rozgrywki), następnie dobry szturm z kapsuły desantowej łamie i rani moje Regimental HQ. Pierwszą aktywację przeciwnika kończę z dwoma złamanymi oddziałami i zagrożeniem utraty jednego punktu (Break their spirit).


I was able to fire my Deathstrikes and destroy a Deathwheel but that was the end of my success.


Udało mi się uruchomić moje wyrzutnie deathstrike i zniszczyć Deathweheel przeciwnika, ale na tym skończyły się moje sukcesy.

As a desperate block, I moved my Mechanized Infantry to stop the Chaos advance and save my Regimental HQ.

W ramach desperacji przesunąłem moją piechotę zmechanizowaną aby uratować swoje Regimental HQ.


That did not end well for them. A huge assault with zounds of support fire totally annihilated both the Mechanized Infantry and the intermingled flak battery. Well almost totally, one lone commissar survived the onslaught.

To niestety nie skończyło się dla nich dobrze. Na początku następnej tury najpierw zostali otoczenie i ostrzelania a następnie padli ofiarą szturmu. Ogień wspierający z pobliskich formacji wyciął w pień zarówno piechotę jak i zmieszaną z nią baterię AA. No prawie wszystkich wycięto, został się ostatni dzielny komisarz.
Next turn the huge chaos infantry blob moved on my super heavies and destroyed two out of the three tanks leaving only the commissar alive.

W następnej turze wielka grupa piechoty ruszyła na moje super ciężkie czołgi. Udało im się zniszczyć dwie sztuki i ranić trzecią (tą z komisarzem).The fall of the single Commissar. He died trying to defend the Regimental HQ, he bought it enough time to actually rally (only to get broken and wiped out in the next turn but hey, he did his job!).

Osamotniony komisarz umiera. Wypełnił swój obowiązek i  oddał życie w obronie dowództwa regimentu. Kupił mu wystarczająco dużo czasu aby mogło faktycznie się zebrać (tylko po to aby za chwilę znowu zostać rozbite i ulec zniszczeniu pod ostrzałem wroga).


The game was lost 4:0 in turn 3. I managed to contest my blitz and avoid a complete disaster.

Grę przegrałem 4:0 w trzeciej turze. Udało mi się nie dopuścić do utraty swojego blitza aby zapobiec kompletnej katastrofie

Game 5: Space Marines

The last game was more of an educational experience. I asked my opponent to give me some tips on how to play against him since I had no idea how to play someone who had almost no ground forces.

Ta partia była dla mnie bardziej edukacyjna aniżeli "bitewna". Kolega z drugiej strony stołu pokazał mi jak wygląda gra super mobilnymi marines z prawie zerową obecnością sił naziemnych na stole.
I received a lot of good suggestions which I hope will result in more won games in the future.

Dostałem multum dobrych porad i sugestii, które mam nadzieje zaowocują w przyszłości lepszymi wynikami bitew.


From almost the very beginning I had most of my small units damaged and broken. I could only count on my big formations which you can see here in a sort of last stand (which they were able to pull of till the end of the game with some lucky rally rolls.

Praktycznie od samego początku większość moich małych formacji została uszkodzona i złamana. Mogłem polegać tylko na dużych formacjach, które na poniższym zdjęciu ugrzęzły w otwartym polu pod wpływem mobilnego ognia nieprzyjaciela.


I also had my faithful Infantry company That spent the entire game on overwatch waiting for the enemy.  He came, got shot at and decimated them. They did what they could but in the end, Imperial guardsmen are not a match for Space Marine Terminators.

Do dyspozycji pozostawała mi jeszcze moja wierna kompania piechoty. Całą grę spędziła na warcie utrudniając ewentualny szturm powietrzny. W ostatniej (trzeciej) turze szturm spadł na nich. Zrobili co mogli, ale imperialni gwardziści nie stanowili dużego wyzwania dla Terminatorów Space Marines.Broken and scattered, that was the faith of my small activations.

Złamane i rozproszone, taki niestety był los moich małych oddziałów.


The battle was won by Space Marines with a 4:0 score in round 3 (they were unable to eliminate my Regimental HQ and thus achieve the Break their Spirit goal).

Bitwę wygrali Space Marines wynikiem 4:0 w trzeciej rundzie (nie udało im się zlikwidować mojego Regimental HQ i tym samym zabić mojej najdroższej jednostki).

We finished fourth in the entire event, taking into account the amount of experience and game time I think this is a very good score for us! I would like to thank the organizers, all of my opponents my teammates and my lovely wife (she is the author of most of the pictures), next year we will also fight for the podium.

Wypad na mistrzostwa kończymy z czwartą pozycją, wynik moim zdaniem wyjątkowo dobry jak na nasz poziom doświadczenia/ogrania! Dziękuje organizatorom, wszystkim moim przeciwnikom, chłopakom z mojej drużyny i mojej żonie (to ona jest autorką większości zdjęć), w przyszłym roku również zawalczymy o podium!For more pictures check out this album:

Więcej zdjęć dostępnych jest w albumie:

https://photos.app.goo.gl/TecnvNKo5nGudZXd6