30 gru 2015

Age of Tyrants - first view [EN / PL]
It is time to start our adventure with Age of Tyrants (AoT for short).
Lets start by saying that the beta rulebook is available for free on their website http://www.ageoftyrants.com/ (the rules I was using for this post were AoT_for_Final_Edit231115), you can download it, read and play a couple of test games to get ready for their official kickstarter which should start January 14.

Czas zacząć naszą przygodę z Age of Tyrants (AoT).
Rozpocznijmy od stwierdzenia, że podręcznik dostępny jest za darmo na stronie internetowej  http://www.ageoftyrants.com/ (wersja której ja używałem do napisania tego posta to AoT_for_Final_Edit231115), można je pobrać, przeczytać i pograć aby lepiej poczuć klimat gry i wiedzieć czego można się spodziewać po oficjalnym kickstarterze który powinien wystartować 14 stycznia.

My standard method is to simply read through the book and write down any comments so it is best to read the review with the rules opened in another window. Word of advice I tend to skip some sections so to get a full grasp of the rules you should definitely read them on your own!

Moja standardowa metoda pisania tego typu tekstów to po prostu czytanie podręcznika i zapisywanie wszelkich komentarzy które przyjdą mi do głowy dlatego najlepiej czytać ten teks równolegle z zasadami. Słowo ostrzeżenia, mam tendencję do opuszczania (w opisie) części materiałów dlatego aby w pełni pojąć zasady trzeba je przeczytać samodzielnie!


At first glance the rules can be quite intimidating  but the total rules length is shorter due to special rules definition and big example pictures so do not worry ;).


Na pierwszy rzut oka reguły mogą wydawać się przytłaczające, ale faktyczna ilość zasad jest dużo mniejsza niż wskazuje na to ilość stron w podręczniku, wpływają na to opisy zasad specjalnych i duże obrazki przykładowe więc nie martwcie się ;).

I can't say that I like the entire rule book but I can surely say that I like the Core rules introduction section. Its fast, light, well written and describes the game at its core!

Nie mogę powiedzieć, że lubię cały podręcznik ale zdecydowanie podobają mi się sekcja Core rules. Jest szybka, lekka dobrze napisana i idealnie opisuje grę.

About the game. It is a 6mm turn based combined arms war game. The armies are composed of bases (50x50 mm in size), bases besides representing various infantry and vehicles also represent leaders (the ones who give orders) and grunts (the ones who take orders).

O samej grze. Jest to turowa strategia w skali 6mm. Armie składają się z podstawek (każda wielkości 50x50mm). Podstawki poza tym, że dzielą się na pojazdy i piechotę reprezentują również dowódców (czyli tych którzy wydają rozkazy) oraz żołnierzy (czyli tych którzy rozkazy wykonują).

Units can act in two ways.
The more organized way is by issuing an order. You can issue as many orders as you have leaders. To issue orders you select a leader base and up to 3 other bases (depending on their condition) and execute it (orders can be different for each base). After an order was executed the other player can issue his order.
When all orders were issued there might be some bases left that were not moved this turn (due to suppression or leader loss) those bases will try to act on their own. They will perform an action but will not be supported by other bases because there is no leader to coordinate.

Jednostki mogą działać na dwa sposoby
Pierwszy, bardziej zorganizowany to wykonanie rozkazu. Możesz wydać tyle rozkazów ilu posiadasz dowódców. Aby wydać rozkaz wybierz jednego dowódcę i do trzech innych podstawek (w zależności od ich stanu) i wykonaj go (każda podstawka może otrzymać inny rozkaz (np atak, ruch załadunek na transportowiec) ale wszystkie będą wykonywać swoje polecenia w ramach aktywacji jednego dowódcy). Gdy wykonywanie rozkazu zakończy się ruch wykonuje przeciwnik.

Może zaistnieć sytuacja w której wszyscy twoi dowódcy wydali już swoje rozkazy a mimo to pozostały ci nie aktywowane jeszcze jednostki (ze względu na przygniecenie lub stratę dowódcy). Podstawki te będą wykonywały polecenia pojedynczo, oznacza to, że będziesz mógł nimi normalnie dowodzić ale nie będą one mogły czerpać korzyści płynących ze współpracy z innymi jednostkami działającymi w tym samym czasie.

The game ends when one side looses 50% of their starting bases. You can always play some specific scenarios if you prefer. 

Gra kończy się w momencie gdy jedna ze stron straci 50% swoich podstawek, można oczywiście rozgrywać jakiś specyficzny scenariusz z innymi warunkami zwycięstwa jeśli wolisz.

The basic army size is a company, it consists of 4 platoons and a captain (additional single stand)
Each platoon consists of 4 bases (one of them is a Lieutenant - leader) a typical force would be 17 bases. You can play with more companies but it is not recommended for beginners.

Standardowa wielkość armii to kompania, składa się ona z 4 plutonów i kapitana (dodatkowej pojedynczej podstawki). Każdy pluton składa się z 4 podstawek (jedna z nich to porucznik) - typowa armia liczy zatem 17 podstawek. Można grać więcej niż jedną kompanią na raz ale nie jest to zalecane dla początkującychEach base will have its own profile card containing all information needed to play it. At the moment I am assuming that If you have 4 units of the same type you will not need 4 cards with the same information. There are quite a few statistics for each unity so I am quite curious how the final unit cards will look like.

Każda podstawka będzie miała swoją kartę ze statystykami zawierającą wszystkie dane potrzebne do użycia jej w grze. Zakładam, że jeśli posiadam 4 podstawki tego samego typu nie będę musiał mieć 4 kart z tymi samymi informacjami. Każda jednostka ma dużo statystyk więc jestem ciekaw jak wyglądać będą ostateczne wersje kart.

Next in line are quite specific instructions about terrain. How to set it up, the definitions and similar topics. If sometimes you have trouble with setting up your terrain have no fear the rules are here.

Następna sekcja podręcznika to dość szczegółowe opisy terenu. Jak go ułożyć, jak działa itp. Jeśli czasami zdarza się, że masz problem z ustawieniem pola walki możesz się nie martwić, te zasady praktycznie zrobią to za ciebie.

Giving orders:

Wydawanie Rozkazów:

This is where the magic happens and where the chain of command comes into play.

Each of your leaders has a base number of command points (usually 4), this base number is modified by the number of suppression points the leader has accumulated (base number - suppression points).


To tutaj dzieje się cała magia a do gry wchodzi struktura dowodzenia.
Każdy z twoich dowódców ma podstawową liczbę punktów dowodzenia (zazwyczaj 4), ta liczba modyfikowana jest przez ilość punktów przygniecenia które dany dowódca zgromadził (podstawa - punkty przygniecenia).

Using the amount of command points the leader can issue orders to:
 • Other bases from his unit paying command points equal to: target base suppression +1,
 • Bases from a different unit paying: target unit suppression +2 command points
 • To himself paying 1 command point
 • There are also other options but these are the three main that I believe will be most commonly used most.
Używające tych punktów dowodzenia dowódca może wydać rozkaz:
 • Innym podstawkom ze swojego plutonu/kompanii płacąc: ilość punktów przygniecenia danej podstawki +1
 • Podstawkom z innego plutonu/kompanii płacąc: ilość punktów przygniecenia danej podstawki +2
 • Sobie samemu płacąc 1 
 • Są również inne rozkazy ale sądzę, że te trzy będą najczęściej używane

After the order was completed the unit receives an activation token, some orders are more dangerous/demanding than others and might require the unit to receive a vulnerable token.

Gdy rozkaz zostanie wykonany jednostka/ki wykonujące go otrzymują żeton aktywacji. Niektóre rozkazy są bardziej niebezpieczne/wymagające niż inne może to spowodować że jednostka otrzyma żeton zagrożenia (inna forma żetonu aktywacji). Jednostki z żetonem zagrożenia stanowią łatwiejszy cel dla wrogów.

Once all orders from a leader are performed play passes to the second player.When a player activates all of his leaders and he still has some inactivated units they can perform an individual action.

Gdy wszystkie podstawki aktywowane z danym dowódcą wykonają ruch tura przechodzi do drugiego gracza. Gdy któryś z graczy aktywuje wszystkich swoich dowódców i nadal posiada nie aktywowane podstawki każdą z nich aktywuje pojedynczo.


Suppression:
If you played Epic Armageddon than suppression functions similarly to blast markers, if you did not play Epic (poor you :P) this is a way to represent both actual damage and psychological effectu that can influence units on the battlefield.

Przygniecenie:
Jeśli grałeś/łaś w Epic Armageddon to przygniecenie działa podobnie do blast markerów, jeśli nie grałeś/łaś w Epica (biedny/a ty :P) wyjaśnię, że jest to sposób reprezentacji zarówno faktycznych strat w oddziałach jak i efektów psychologicznych które wpływają na walczących żołnierzy.

When a base accumulates too much suppression points then it is destroyed (infantry is removed from the field, vehicles are marked as wreckage)

Gdy podstawka zgromadzi za dużo punktów przygniecenia zostaje zniszczona (piechota jest usuwana ze stołu a pojazdy zostają oznaczone jako wraki)Line of sight:
If you can pass a straight line from the center of one base to the center of another and that line does not pass through any terrain blocking LoS then the bases can see each other.

Linia widoczności:
Jeśli możesz przeprowadzić prostą linię ze środka jednej podstawki do środka innej podstawki i ta linia nie przechodzi przez żaden teren blokujący widoczność wtedy uznaje się, że jednostki się widzą.

Attack:
After issuing the attack order check the distance to the closest enemy bases and check the attacking unit parameters. Bases will attack the target they are best suited to eliminate even if it is not the closest target.

Atak:
Po wydaniu rozkazu ataku sprawdź odległość do najbliższej wrogiej podstawki i parametry atakującej jednostki. Podstawki zaatakują najbliższego wroga do którego eliminacji są najlepiej przystosowane. Innymi słowy Oddział wyposażony w broń przeciw pancerną wykona atak przeciwko najbliższemu wrogiemu pojazdowi nawet jeśli nie jest on najbliższą wrogą podstawką (sytuację tą najlepiej zobrazuje wam obrazek z podręcznika)

A single leader can only issue an attack order on a target base once. sounds a bit complicated so let me explain a bit more.
If I have a leader unit with 3 other bases and I want to attack an enemy base:
I issue an attack order to one of my bases to target the enemy base (lets call it e1 for the time). This leader can not give a different base an attack order on e1, he can however order the rest of his men/women to support the attack which will give them a better chance ad eliminating the target.

Pojedynczy dowódca może wydać rozkaz ataku na daną podstawkę wroga tylko raz. Brzmi to trochę skomplikowanie więc śpieszę wyjaśnić.
Jeśli mam dowódcę oraz 3 inne podstawki I chcę nimi zaatakować inną wrogą podstawkę:
Wydaję rozkaz ataku jednej z moich podstawek (atakowanego przeciwnika nazwijmy e1). Ten dowódca nie może już wydać drugiej ze swoich podstawek rozkazu ataku na e1, może natomiast nakazać jej (drugiej podstawce) wsparcie ataku na e1 co zwiększy szansę eliminacji nieprzyjaciela.

How to check for damage:
both attacker and defender rolls a d6. The attacker adds his AM or AP value to the roll and all applicable modifiers the defender ads his unit SR value to the role. Next subtract the total defense from the total attack. If the result is :
less than 1 - no effect
1 to 3 - add one suppression point to the unit
4 to 5 - add two suppression points to the unit
6 + destroy the unit


Jak sprawdzać wyniki ataku:
zarówno atakujący jak i obrońca rzuca k6. Atakujący dodaje swoją wartość AM lub AP oraz wszystkie odpowiednie modyfikatory. Obrońca do swojego rzutu dodaje wartość SR jednostki, następnie odejmujemy wynik obrony od ataku (wynik = atak - obrona) a wynik konsultujemy z tabelą:

mniej niż 1 - bez efektu
1 do 3 dodaj jeden znacznik przygniecenia jednostce
4 do 5 dodaj dwa znaczniki przygniecenia jednostce
6+ jednostka została wyeliminowana

If the target base already had some suppression points and the newly added points cause it to have more than 2 suppression points then the unit becomes destroyed

Jeśli cel miał już jakieś zgromadzone punkty przygniecenia a nowo nabyte punkty sprawiają, że ma ich w sumie więcej niż 2 wtedy zostaje zniszczony.

There you have it, a quick view of all non standard mechanics used in Age of Tyrants. Hope it will help you understand the game better and encourage you to read the rules on your own!

I oto pierwszy ogólny rzut na mechanikę Age of Tyrants. Mam nadzieję, że pozwoli wam lepiej zrozumieć grę i zachęci do samodzielnego przeczytania zasad!

* All images were taken from the offiial game site http://www.ageoftyrants.com/
* Wszystkie grafiki pochodzą z oficjalnej strony gry http://www.ageoftyrants.com/

6 komentarzy:

 1. Brzmi ciekawie. Czekam na przetłumaczone zasady :D

  OdpowiedzUsuń
 2. Brzmi i wygląda ciekawie. Modele ciekawe i bardzo szczegółowe (chociaż jak na 6mm to raczej duże). Tylko te ceny: 24 funty za 4 czołgi? Wychodzi, że GW i GHQ to taniocha, a zwłaszcza ta druga firma ma w ofercie równie dobre modele (w dodatku trudniejsze do zrobienia, bo rzeczywiście istniejące - trzeba trzymać wymiary). Już myślałem, że będzie neoEpic, ale chyba jednak podziękuję.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Fakt modele są raczej z kategorii większych. Cena pojazdów zapewne wynika z ich wielkości? Oddziały piechoty są w normalniejszych cenach. Na temat polityki cenowej się nie wypowiadam, zasady zapowiadają się ciekawie i to je chcę wypróbować :)

   Usuń
  2. Przez zasady jeszcze się nie przegryzłem. Wczoraj znalazłem kickstartera i trafiłem tutaj. Ceny są takie sobie - za modele do gry wprowadzającej należałoby zapłacić od 54 funtów (4 plutony piechoty po 12Ł i 6Ł za dowódcę) do 102Ł (4 plutony czołgów po 24Ł i dowódca). Drogo. Zwłaszcza, że zalecany rozmiar rozgrywki to 2 razy więcej plutonów. Na nasze wychodzi 600 do 1200zł. Nie mówiąc, że za 600zł można mieć 3 do 6 armii do DBA, a baza graczy pewnie z 10 razy większa - 50 osób, a nie 5. :)
   Jeszcze pytano - czy te zasady mocno odbiegają od Epika?

   Usuń
  3. Do kazdych 4 plutonow dowodca (pojazd) dodawany jest gratis (jeden z bonusow kickstartera). Jest to ina gra wiec zasady sa inne. Po przeczytaniu mam wrazenie ze rozgrywka moze byc w Epicowym stylu ale jednak uproszczona. Jak tylko znajde jakiegos przecinika to chetnie je przetestuje :)

   Usuń
  4. Może kiedyś skuszę się na te modele na jakiejś wyprzedaży. W takim razie miłego polowania na przeciwnika. ;)

   Usuń