22 lip 2018

Army creation - Space Marines


This text is PL only if you think that it would benefit the game to write up an English version leave a shout out in the comments!


Pojawiają się czasem wątpliwości jak tworzyć armie w Epic Armageddon, system ten jest moim zdaniem prosty i elegancki, choć trzeba szczerze przyznać, że delikatnie różny w zależności od strony konfliktu którą chcemy poprowadzić, co dla niektórych może być mylące.


Space Marines:

W chwili pisania tego tekstu Space Marines dysponują sześcioma różnymi listami armii (każda opisująca inny zakon) wszystkie jednak konstruujemy na tych samych zasadach.

Armia składa się z Detachmentów (Oddziałów), lista wszystkich dostępnych detachmentów dostępna jest na samym początku listy armii w formie wygodnek tabeli. Poszczególne kolumny tej tabeli przedstawiają:


 • Nazwę oddziału
 • Z ilu i jakich jednostek się on składa
 • Możliwe ulepszenia dla danego oddziału
 • koszt punktowy (koszt punktowy danego oddziału podany tutaj nie zawiera kosztu ulepszeń, za każde ulepszenie trzeba płacić dodatkowo)

Biorąc na warsztat pierwszy wpis przedstawiający Assault Marines z codex astartes:

 • Formation - Assault - to nazwa oddziału.
 • Units - Four Assault units - oznacza, że podstawa tego oddziału składa się z czterech podstawek Assault Marines (warto podkreślić, że mowa o PODSTAWKACH, a nie figurkach NA podstawce (ich ilość jest generalnie dowolna chociaż podręcznik sugeruje 3 do 5 modeli)).
 • Upgrades - Commander, Vindicators - oznacza, że do tego oddziału możemy dodatkowo dokupić Commandera lub Vindicatory (ile dokładnie opisuje druga tabela w rozpisce o której napiszę poniżej).
 • Cost 175 pts - koszt 175 punktów.
Na dodatkową uwagę zasługują  oddziały posiadające w nazwie przedział liczbowy, w wypadku omawianej listy jest to:
0 - 1 Strike Cruiser - Taki zapis oznacza, że w całej armii możemy mieć co najwyżej jeden tegotypu oddział


Jak wspomniałem wyżej Oddziały mogą kupować ulepszenia które opisuje druga tabela w rozpisce, (bardzo istotne jest to, że każde ulepszenie dla danego oddziału można kupić tylko JEDEN RAZ).

 • Upgrade - oznacza nazwę ulepszenia (tą samą co kolumna Upgrades w powyższej tabeli).
 • Units - oznacza ile jednostek wchodzi w skład danego ulepszenia. W przeciwieństwie do oddziałów wartości tutaj podane mogą być albo stałe np: "Add one Hunter" (dodaj jednego Huntera) albo dynamiczne "Add up to four Land Raiders" (dodaj do czterech Land Raiderów).
 • Cost - w zależności od tego czy ilość jednostek w ulepszeniu jest stała czy zmienna ceny również będą albo stałe (+75 points) albo zmienne ( +75 each lub + 125 per pair [+75 za każdego lub + 125 za parę]).

Kontynuując przykład z Assault Marinsami, mógłbym chcieć wesprzeć ich siłą ognia Vindicatorów,

 • Upgrade - Vindicators - to nazwa ulepszenia które chcę zakupić.
 • Units  - Add up to two Vindicators - dodaj DO dwoch Vindicatorów
 • Cost - +50 each, +75 per pair - +50 ptk za jednego lub +75ptk za dwa
Ponieważ nie specjalnie przepadam za modelami Vindicatorów postanawiam dokupić tylko jeden.
Cały oddział kosztuje teraz 225 punktów (175 assault  + 50 Vindicator) i składa się z 5 jednostek (4 podstawki Assault Marines i jeden Vindicator). Warto podkreślić, że Vindicator jest integralną częścią oddziału jeśli chodzi o koherencę i wykonywanie rozkazów, a nie "osobnym bytem".

Jeśli miałbym ochotę mógłbym dokupić jeszcze drugie ulepszenie Commander i wybrać jakiegoś dowódcę dla oddziału, wtedy proces postępowania byłby taki sam jak dla Vindicatorów.

Zgodnie z zasadami, podczas konstrukcji swojej armii do 1/3 punktów można przeznaczyć na lotnictwo i formacje sojusznicze, ostatnia część omawianej tutaj rozpiski opisuje właśnie te formacje.
Każda tak opisana formacja traktowana jest tak samo jak bazowy oddział z głównej rozpiski (pierwsza tabela). Jedyna różnica jaka między nimi występuje to brak możliwości kupowania ulepszeń.

Mam nadzieję, że tekst jest czytelny i okaże się pomocny!

 28 cze 2018

Gaslands #3 Capture the flagThe third Gaslands game, this time we decided to spice it up a bit. First of all, we are going for the double standard (100 cans), second of all, we are playing Capture the Flag!

Trzecia gra Gaslands, tym razem podkręciliśmy nieco atmosferę. Po pierwsze zagraliśmy na podwójny standard (100 canistrów), po drugie zmieniliśmy scenariusz na Capture the Flag!

Team Mishkin (Me) consisted of 5 cars:

Team Mishkin (Ja) składał się z 5 samochodów:


As you can see, almost half of my cans were in the Orange Lightning which was not the best move when I look at it now.

Jak widać prawie połowa moich kanistrów była włożona w Orange Lightning, co jak czas pokazał nie było najlepszym rozwiązaniem.
Team Rutherford (Rey) consisted of only 3 vehicles, a Murder Copter, a Jeep, and a Murder Bus with an explosive ram, filled with 8 (?) crew and packed to the top with grenades!

Team Rutherford (Rey) składał się z 3 pojazdów, Helikoptera, Jeepa i wesołego Autobusu z wybuchowym taranem wypełnionego  8 (?) członkami załogi i wypakowanego granatami!


Pierwsze ruchy okazały się dla mnie fatalne. Zdjęcie nie oddaje tego najlepiej (ze względu na perspektywę) ale połowa mojej drużyny (ta która chytrze chciała zajśc przeciwnika od flanki) wpakowała się na barierki których (pewnie tak samo jak ty teraz) nie zauważyłem.

The first moves were pretty bad for me, I'm not sure if you can see it from this perspective (I did not notice it until the last moment) but half of my team was heading straight for some roadblocks! In the meantime, the rest of the team was fighting (and dying) on the left flank.


Sytuacja nie była tragiczna, tylko jedna kolizja zakończyła się wpie outem (zielone auto z rakietami), podczas gdy na drugiej połowie stołu udało mi się zestrzelić helikopter tracąc przy tym swoje najdroższe auto.

After mostly evading the roadblocks (green car had to wipe out) I was able to kill the murder copter at the cost of losing my most expensive car.


White Boom używa Thumpera, wywołuje nieudany wipe out na autobusie i oczyszcza drogę do flagi Rutherforda.

White Boom uses its Thumper to wipe out the Murder buss and clear a path to the Rutherford flag.


Czołowe zderzenie miałowyeliminować Jeepa.

Head on collision was supposed to take the Jeep out.Ale jakimś dziwnym trafem to ja zostałem zezłomowany a Jeep (fakt, że mocno uszkodzony) jechał dalej!

But by some unknown factor, I got destroyed and the Jeep survived!


Autobus driftuje na wstecznym!

Murder buss slides backward! 


Następnie rusza ostro do przodu pomimo ogromnych plam oleju.

Despite being covered in oil it rushes forward.


Miażdżąc przy okazji mój samochód rakietowy.

And decimates my rocket car.


Lucky Kitay zrzuca caltropy i olej próbując wywołać wipeout na Aoutobusie aby opóźnić pościg.

Lucky Kitay tries to wipe out the Bus in order to stall the chase by dropping some oil and caltrops.


Podczas gdy White Boom ucieka z flagą.

While White Boom makes a run for it with the flag.


Bus zdaje swój test przy okazji taranując i złomując Kitaya.

The bus checks its wipeout test but also rams Lucky Kitay and crushes it completely.


White Boom gazuje do swojej krawędzi i wygrywa mecz!

White Boom speeds to the home border at full speed winning the match!Jak (mam nadzieję) widać Gaslands zapewnia świetną rozrywkę nie tylko jako prosta wyrzynanka ale również w scenariuszach. Team Mishkin przypadł mi do gustu, na pewno nie jest to ostatni raz gdy widzisz moich kierowców w jego barwach!

As you can see (at least I hope you can) Gaslands can provide some great entertainment not only as a simple deathmatch but also in scenarios. I quite like team Mishkin and this is definitely not the last time you see my drivers riding under his sponsorship!

18 cze 2018

Dark Elf Beast Master & Spearmen

To finish my Mordheim/Warheim heroes I needed a Beast Master, I decided to use a spare sorcerers mini that I had and replace her dagger with a whip and changed her hair placement. 

Brakowało mi ostatniego bohatera do mojej bandy do Mordheim/Warheim, potrzebny mi był Beast Master. Zdecydowałem się użyć modelu czarodziejki. Zamieniłem jej sztylet na bicz i zmieniłem ułożenie włosów.
Since I was tempted by the Pyrkon Wojnacja tournament I asked for their support in creating an Elf army, I got a tip that if I had 3 more spearmen than I could make a pretty decent list.

Ponieważ kusił mnie Pyrkonowy turniej Wojnacji zapytałem organizatorów o pomoc przy stworzeniu rozpiski dla moich Elfów. Dostałem odpowiedź z której wynikało, że jeśli posiadał bym jeszcze 3 włóczników mógłbym złożyć całkiem przystępną listę.

13 cze 2018

Epic Armageddon Orks vs Adeptus Titanicus


This battle was a surprise, my opponent bought a new army and wanted to try it out without giving me any heads up and since I do like surprises, I agreed without hesitation! The point limit was 5000 per side, I decided to use my Orks with some minimal air support, the main punching unit were to be my Great Gargant and Gargant.

Ta bitwa była bitwą niespodzianką, mój przeciwnik kupił sobie nową armię i chciał ją wypróbować bez informowania mnie z czego się składa, ponieważ lubię niespodzianki zgodziłem się bez wachania! Limit punktowy to 5000, zdecydowałem się użyć swoich Orków dodając do nich minimalne siły lotnicze. Główną siłą uderzeniową miały być Gargant i Great Gargant.


This time the Orks were in some real trouble. An Emperor class titan, a Warlord, two Reavers and 6 Warhounds (and a small detachment of marines to sweeten things up).

Tym razem Orkowie wpadli w prawdziwe kłopoty, Imperator, Warlord, dwa Reavery i 6 Warhoundów (wraz z małym oddziałem Space Marines na dokładkę).
The initiative was on my side, a swift ride and attack ends in ... no damage at all!

Inicjatywa była po mojej stronie, szybki, agresywny wypad kończy się ... niczym!Orks retain the initiative and run a Fighta bomber squad against the Space Marines artillery.

Orkowie podtrzymują inicjatywę i wykonuja nalot na artylerię Marinesów.


Deffkoptas hide behind a hill. As you can see I am basically trying to bait out the lighter units to reduce the Titan activation count.

Deffkopty chowają się za wzgórzem. Jak widać moją strategią było wyciągnięcie przed linię "lżejszych" jednostek aby zmniejszyć ilość aktywacji przeciwnika.Gargants throw some punches at the Emperor without much luck.

Garganty wykonują kilka strzałów w kierunku imperatora, niestety bez efektów.The final countdown ...

Ostateczne starcie ...


Stompas face off some Warhounds.

Stompy stają naprzeciw Warhoundom.


Great Gargant falls, Warboss dies, the Orks flee and scatter!

Wielki Gargant pada, Warboss umiera, Orkowie panikują i uciekają!In this game, I was outgunned as hell! Not much terrain to use as cover, lots of units that were almost useless against Titans and a charge/trigger happy attitude cost me the game. Despite that I really enjoyed playing, it was a completely new experience for me and the models (thou unpainted) were simply marvelous!

Przewaga ognia w tej grze była zdecydowanie po stronie przeciwnika. Nie miałem za duzo terenu za którym mógłbym się schować  i bardzo dużo moich jednostek było kompletnie bezużytecznych przeciwko tytanom (chociaż to itak nic nie znaczące szczegóły przy moim orczym nastawieniu do bitwy). Mimo przegranej rozgrywka bardzo mi się podobała, była czymś bardzo nowym i odświerzającym. Modele przeciwnika (mimo braku malowania) prezentowały się naprawdę wspaniale!

4 cze 2018

Bogowie wojny – Robert E. Lee - The big guns

For a long time, there are two things certain at war: death and big guns! Since our troops can already slay one another it's time to fill the second piece!

Od bardzo dawna na wojnie pewne są tylko dwie rzeczy, śmierć i wielkie działa! Nasze oddziały mogą się już zabijać, czas więc na uzupełnienie drugiego składnika!

Nadchodzi ciężka artyleria!

Wojna secesyjna obfitowała nie tylko w wielkie bitwy i niewielkie potyczki ale również cały szereg oblężeń i szturmów na forty. Często były to połączone operacje morsko – lądowe, albo rzeczno – lądowe. Nieodłącznym elementem oblężeń była ciężka artyleria. GM Boardgames postanowiło nadrobić braki w tej kwestii i wprowadzić modele ciężkiej artylerii do wojny secesyjnej.
Jest to związane z przygotowywanym przez nas dodatkiem do Bogowie wojny – Lee; Bogowie wojny – Grant. Grant wprowadzi do gry zasady oblężeń, dzięki czemu będzie można zdobyć Fort Donelson, Vicksburg, czy Fort Wagner.

Na zdjęciach prezentujemy 3 rodzaje armat oblężniczych. Są to:
13 calowy moździerz.


Źródło/Source Library of Congress


4.5 calowa armata oblężnicza.


Źródło/Source Library of Congress

Źródło/Source Library of Congress
100 funtowa armata oblężnicza Parrota.


Laweta forteczna - Źródło/Source Library of Congress

Laweta forteczna innego typu - Źródło/Source Library of Congress

Laweta polowa


Moździerz jest zupełną nowością w grze. Te typ moździerzy używano między innymi podczas oblężenia Yorktown, czy Petersburga. Dzięki parabolicznemu torowi lotu kuli, mogły one razić wnętrza umocnień przeciwnika. Najsłynniejrzym moździerzem tego typu był „Dyktator”, który umieszczono na platformie kolejowej. Ostrzeliwał on umocnienia Petersburga.
Scale comparison with Union infantry.
Porównianie skali z Piechotą Unii.

4.5 calowa armata oblężnicza była większym krewniakiem polowej armaty 3-calowej. Niezawodna, celna i dosyć mobilna, była nawet używana przez Armię Potomaku jako specjalna armata dalekiego dystansu, do eliminowania konfederackiej artylerii.
Wreszcie 100-funtowy Parrot to jedno z najcięższych dział, które używano w trakcie wojny secesyjnej. Jego pociski z łatwością niszczyły ceglane forty starego typu, czyniły też wielkie szkody w nowocześniejszych fortach. Teoretyczny zasięg tego monstrum wynosił prawie 7 kilometrów. Gdy Twój przeciwnik broni się w potężnych fortyfikacjach, ściągnięcie ciężkich Parrotów jest konieczne, aby zmiękczyć jego obronę.
Bardzo ważny jest też sposób produkcji naszych modeli armat oblężniczych. W przypadku Parrota i armaty 4.5 calowej chcieliśmy, aby miały one dwa typy lawet: forteczną, z obrotową szyną oraz ciężką, polową. Dzięki temu obie armaty będzie można umieścić albo w forcie, albo dołączyć do oblegającej armii. Lawety są tak skonstruowany aby pasowały do nich lufy jednej i drugiej armaty.

Mamy nadzieję, że nasze armaty oblężnicze pomogą Waszym armiom osiągnąć zwycięstwa na miarę Vicksburga!Dodatkowo chcielibyśmy zaprezentować słynną armatę polową Armstronga. Jej wprowadzenie jest związane z dodatkiem „Rule Britannia”, który jest w przygotowaniu. Niedawno chwaliliśmy się rzeźbami brytyjskiej, kanadyjskiej i kolonialnej piechoty, dziś prezentujemy najlepsze działo w arsenale królowej Wiktorii z lat 60-tych XIX wieku. Ładowane odtylcowo, chociaż sprawiało pewne problemy, to dysponowało potężną siłą ognia, precyzją i zasięgiem. Armaty Armstronga używano w wielu wojnach połowy XIX wieku. Używali ich zarówno Brytyjczycy, jak i inne nacje, którym je sprzedano, np. Japończycy w trakcie wojny Boshin.


Źródło/Source - Australian War Memorial
Armata Armstronga będzie podstawowym uzbrojeniem brytyjskiej artylerii w dodatku Rule Britannia. Mamy nadzieje, że zainteresuje również graczy zajmujących się innymi wojnami, w których była używana.

Autorem wszystkich rzeźb jest Paweł Oleszczuk.
Autorem opisu jest Torgill.Here comes heavy artillery!


The Civil War was not only about great battles and small skirmishes but also a series of sieges and assaults on forts. Often these were combined sea-land or river-land operations. Heavy artillery was an inseparable element of sieges. GM Boardgames decided to catch up on this issue and introduce heavy artillery models into our 6 mm miniatures line.
This is related to the addition to the Gods of war - Lee; Gods of war - Grant. Grant will introduce siege rules into the game so you can conquer or defend Fort Donelson, Vicksburg or Fort Wagner.

In the pictures, we present three types of siege guns. These are:
13-inch seacoast mortar.4.5-inch siege gun.Źródło/Source Library of Congress 
Źródło/Source Library of Congress

 


100-pounder Parrot's siege gun.


Źródło/Source Library of Congress

Different fortification tow - Źródło/Source Library of Congress

field tow

A mortar is a complete novelty in the game. These types of mortars were used, among others, during the siege of Yorktown or Petersburg. Thanks to the parabolic flight path of the ball, they could shot inside fortifications. The most famous mortar of this type was "Dictator", which was placed on the railway platform. He was firing at Petersburg's fortifications.


Scale comparison with Union infantry.
Porównianie skali z Piechotą Unii.

4.5-inch siege gun was a larger relative of the 3-inch field rifle. Reliable, accurate and quite mobile, it was even used by the Army of the Potomac as a special long distance gun, to eliminate Confederate artillery.


Finally, the 100-pounder Parrot is one of the heaviest guns that was used during the Civil War. His shells easily destroyed brick forts of the old type, they also did great damage to modern forts. The theoretical range of this monster was almost 7 thousand yards. When your opponent defends powerful fortifications, bringing heavy Parrots is necessary to soften his defenses.
Our method of producing siege guns models is also very important. In the case of Parrot and a 4.5-inch cannon, we wanted them to have two types of carriage: a fortress, with a rail (capable of rotating) and a heavy field one. Thanks to this, both cannons can be placed either in the fort or join the besieging army. The carriages are designed to match the barrels of one and the other cannon.

We hope that our siege guns will help your armies to achieve Vicksburg's victory!In addition, we would like to present the famous Armstrong Field Gun. Its introduction is related to the addition for Gods of war – Lee, called "Rule Britannia".. Recently, we showed sculptures of British, Canadian and colonial infantry, today we present the best cannon in the arsenal of Queen Victoria from the 1860s. Breech loading, although it caused some problems, it had a great firepower, precision and range. Armstrong's guns were used in many wars in the second half of 19th century. They were used by both the British and other nations that were sold to them, eg. the Japanese during the Boshin War.


Źródło/Source - Australian War Memorial

Armstrong's gun will be the basic weaponry of the British artillery in addition to Rule Britannia. We hope that it will also useful for other players dealing with different wars in which it was used.

The author of all sculptures is Paweł Oleszczuk. 
Text by Torgill.