21 cze 2012

ŁPG-BT-26.05.2012

Text in English
Tekst po Polsku


In this edition of ŁPG I was only able to play a short (2 hours ;)) game of Battletech.

Podczas tej edycji ŁPG udało mi się rozegrać jeden krótki (2 godzinny ;)) scenariusz Battletecha.

Scenariusz  The Scenario


A small fast attack strike force was supposed to infiltrate an enemy communications center and infect it with a very nasty virus(only 2 out of the total 4 attacking units were able to carry the virus). In the beginning of the game the defender deployed his base 3 hexes away from his edge. In order for Us to find the base we had to come in a radios of 3 hexes  so that our scanners could detect it. Once found a unit with the virus had to spend one entire round next to the enemy base in order to upload the software, during that time the enemy could try to disconnect the upload either by killing the unit, pushing it further away, destroying the communications facility.

Mała grupa uderzeniowa miała za zadanie przeniknięcie do wrogiego centrum komunikacyjnego i zarażenie go bardzo nieprzyjemnym wirusem (tylko 2 z 4 dostępnych Mechów mogły przenosić wirusa). Na początku rozgrywki obrońcy wystawiali bazę w ukryciu w odległości 3 heksów od swojej początkowej krawędzi. Aby atakujący odnalazł zakamuflowaną bazę dowolna z jego jednostek musiała znaleźć się w odległości 3 heksów od niej.Po odnalezieniu jednostka przenosząca wirusa musiała spędzić całą turę w odległości 3 heksów od bazy aby dokonać ataku, w tym czasie wróg mógł próbować przerwać wgrywanie wykonując jedną z następujących czynności: zniszczenie jednostki wgrywającej, odepchnięcie jej poza zasięg 3 heksów, niszcząc placówkę komunikacyjną.

Siły atakujące poprowadziłem wraz z Amarathem, składały się one z:
The attacking forces were led by Amarath and Me and consisted of:

Quickdraw QKD-5A (virus)
Dervish DV-6M
Grasshopper GHR-5N
Clint CLNT-2-3T (virus)
W rolę obrońców wcielili się Skyhawk i PSBorsuk.
The defenders were led by Skyhawk and PSBorsuk:

Catapult CPLT-C4
Vindicator VND-1AA
Awesome AWS-8Q
Cyclops CP-10-Q
Rozgrywka The Game


We decided to split our forces into two strike teams (Dervish & Quickdraw / Clint & Grashopper ) each one containing a support unit and  virus unit. Our strategy was to jump fast, use as much natural cover as possible, detect the base, upload the virus and run like hell. Actual shooting at the enemy was only treated as a "cherry on the pie" so that we would not lose the goal of our mission in a (delightful, full of action and quite useless) firefight.

Postanowiliśmy podzielić nasze siły na dwa zespoły uderzeniowe (Dervish & Quickdraw / Clint & Grashopper ) każdy składał się z jednostki mogącej wgrać wirus oraz jednostki wsparcia. Nasza strategia polegała na jak najszybszym skakaniu w stronę krawędzi wroga wykorzystując przy tym wszelkie możliwe osłony terenowe, znalezieniu wirusa i uciekaniu gdzie pieprz rośnie. Właściwe strzelanie do wroga traktowane było jako "wisienka na torcie" po to abyśmy nie zmienili celu naszego ataku w (rozkoszną, pełną akcji i kompletnie bezużytczną) strzelaninę.
As for the defenders tactics they just wanted to pound us to the ground with their superior fire power. The Catapult was hidden behind some rocks and was using its indirect fire ability. The rest of the units was slowly moving towards us shooting what they could. If I were the defending player I would probably use the same tactics with just 2 small modifications:

Jeśli chodzi o taktykę obrońców... oni po prostu chcieli wgnieść nas w ziemię swoją przewagą siły ognia. Catapulta została ukryta za skałami I zasypywała nas salwami rakiet namierzanych. Reszta jednostek powoli maszerowała w naszą stronę ostrzeliwując nas z “wszystkiego co fabryka dała”. Jeśli ja miałbym grać jako obrońca najprawdopodobniej użył bym tej samej techniki z 2 małymi wyjątkami

1. Their vindicator did not jump too much, it was too stationary and because of that lost it's main weapon (PPC) in the second round of the game (it was able to fire only once)!

2. The Awesome was to mobile I would rather put it on top of a cliff in some woods for additional cover and act like a typical sniper. It is hard enough to withstand long enemy from such week machines and when using the 3-3-2 ppc fire ratio it is able to provide a steady barrage of energy fire without moving and thus gaining additional modifiers.

1. Vindicator za mało skakał, był zbyt “stacjonarny” przez co stracił swoją główną broń (PPC) w drugiej rundzie gry (udało mu się z niego wystrzelić tylko raz)!

2. Awesome natomiast był zbyt mobilny, osobiście usadowił bym go w jakimś gnieździe snajperskim w górskim lesie I zachowywał się jak typoowy snajper. Jest on wystarczająco twardy aby wytrzymać długi ostrzał z tak słabych maszyn jak nasze a podczas strzelania seriami 3-3-2 jest w stanie prowadzić nieprzerwaną salwę ognia energetycznego bez konieczności poruszania się I zyskiwania dodatkowych modyfikatorów za własny ruch.
Thanks to Our good tactics (and a lot of luck) the Awesome was able to hit Our units only once  in the entire game! Our forces quickly covered the battlefield, almost ignored the enemy Mechs and began scanning for the enemy base. 


Dzięki naszej dobrej taktyce (I odrobinie szczęścia) Awesome trafił w ciągu całej gry tylko raz z jednego ze swoich PPC. Nasze siły szybko pokonały pole bitwy praktycznie ignorując wrogie Mechy i zaczęły poszukiwanie bazy.
As a delighter I wanted to try to eliminate the catapult hiding behind some rocks by standing rigth next to it on a lvl 1 rock and kick it in the head. The kick missed (as it was to be expected :] ) but it turned out that thanks to this action our virus armed Quickdraw landed right next to the enemy base!

Jako dokładkę do skanowania zachciało mi się wyeliminować Catapultę schowaną za skałami poprzez wylądowanie obok niej na skałach poziomu 1 I kopnięcie jej w głowę. Niestety kopnięcie chybiło (jak można się było spodziewać :] ) ale okazało się, że dzięki temu ruchowi nasz Quickdraw uzbrojony w wirusa wylądował tuż obok bazy nieprzyjaciela!
While all of our units took a course for the communication center,in their final act of desperation our enemy tried to push our uploading Quickdraw with their Catapult. It was a very close call but the entire action ended with the pushing catapult pushed away.

Podczas gdy wszystkie nasze jednostki powzięły kurs na centrum komunikacyjne, w ostatecznym akcie desperacji nasi przeciwnicy starali się zepchnąć naszego instalującego Quickdraw przy pomocy Catapulty. Sytuacja była naprawdę napięta I “prawie” im się udało jednak całość przepychanki skończyła się odepchnięciem odpychającej katapulty a tym samym przesunięciem się jeszcze bliżej w stronę bazy.
The virus was uploaded and victory was ours.
Because the base was located in a heavy hill forest  Borsuk and Skyhaw were unable to try to destroy it. Brathac (the scenario creator) tried to talk us into playing a retreat after the upload action. It was a chance to score a tie by the defending forces if the would be successful in destroing at least 2 of our machines. As You can imagine we did not take that opportunity.

Wirus został zainstalowany I zwycięstwo było nasze. Ponieważ baza znajdowała się w zalesionym wąwozie Borsuk I Skyhawk nie mieli możliwości jej zniszczenia. Brathac starał się nas namówić na rozegranie odwrotu po udanym ataku, dzięki temu obrońcy mogli by wywalczyć remis jeśli udało by im się zniszczyć 2 z naszych atakujących maszyn. Pomimo szczerych chęci nie udało mu się to jednak ;).

The whole game took about 2 hours so was quite quick.
Cała gra zajęła nam ok 2 godzin więc jak na realia Battletecha można ją określić jako szybką.


Chciałbym podziękować brathacowi za bardzo dobry scenariusz I wszystkim graczom za wspaniałą grę!
2012.05.06 ŁPG Battletech

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz