Pyrkon 2019I started Pyrkon from presenting the latest version of Armoured Thrust. The number of people that approached and asked for my Epic Armageddon event was so big that after the tenth person I simply stopped counting. That brought me great joy and motivates me to make a bigger event next year focussing on Epic alone.

Pyrkon rozpocząłem od pokazów najnowszej wersji Armoured Thrust, ilość ludzi którzy podchodzili do mnie podczas pokazu i pytali czy to Epic przekroczyła zliczalną dla mnie (czyli powyżej liczby palców moich dłoni) napawało mnie to bardzo zorganizowania dłuższych pokazów tegoż systemu w przyszłym roku (jako pojedynczy dłuższy punkt).
A titanic struggle between Gorgon, Spider and Roller.

Walka tytanów między Gorgoną a Spiderem i Rollerem.


Next in line was the forementioned Epic Armageddon.

Następny w kolejce był wspomniany wcześniej Epic Armageddon.


The Emperors finest battled with the treacherous Imperial Guard.

Siły imperatora, spotkały się na polu bitwy ze zdradziecką Gwardią Imperialną. 


Lemans hide behind the building in a classic "congo line" formation. They are unaware that Devastators are excellent in a firefight (and a bit worse than that in close combat).

Lemany chowają się za budynkiem w standardowej formacji "congo line". Nie są jednak świadomi faktu, że devastatorzy równie dobrze walczą w walce ogniowej (i minimalnie gorzej w zwarciu).The first player event for me was Aliens vs Predator based on PMC 2640. The beginning of the game was very cautious on both sides.

Następny w kolejce (i pierwszy gdzie występowałem jako gracz a nie organizator) był Aliens vs Predator na mechanice PMC 2640 autorstwa Hieny. Początek gry był bardzo ostrożny, zarówno od strony Alienów jak i Predatorów.


Aliens left a lot of their units in reserve which meant that they lacked the numbers to make a breach. Only after deploying them via sinkholes did the offensive begin.

Alieni zachowali, dużą ilość jednostek w rezerwie, przez co brakowało im siły przebicia. Dopiero gdy wyprowadzili je z dziur rozpocząła się zmasowana ofensywa.Last moments of the Alien Queen. She moved a bit too far in order to control her minions.

Ostatnie chwile królowej obcych, która w celu kontrolowania swoich poddanych wysunęła się odrobinę za daleko.After her death, all hell broke loose and the mindless drones turned into an obsidian black wave. There was no more control over their natural killer instincts, nothing to stop them from making a mindless charge on the enemy.

Po jej śmierci zorganizowana ciuciubabka zamienia się w szaleńczy potok obcych. Zmuszeni przez swoje naturalne instynkty do morderczej szarży Obcy, pokazali swoją prawdziwą naturę.For me, the game became interesting, for the aliens it was a death sentence. Predators started their dance of death falling back and shooting the aliens. Even if somehow some of them were able to catch up to a close combat situation they needed to survive a firefight from all surrounding units and after that actually, win the assault (and in this game Predators are better in hand to hand combat).

O ile dla mnie gra stała się ciekawsza, o tyle dla alienów był to wyrok śmierci. Predatorzy uskuteczniali swój taniec śmierci odskakując i strzelając do Obcych. Nawet jeśli jakimś obcym udało się dopaść do Predatorów to najpierw musieli przeżyc kanonadę ognia wspierającego z pobliskich oddziałów, a następnie bić się wręcz z Predatorami (a ci są jednak w walce wręcz od obcych lepsi).We finished when the Predator victory became obvious.

Grę zakończyliśmy gdy zwycięstwo predatorów stalo się oczywiste.


Terrains for games this year besides their usual terrain offer introduced a bit of freshness into their miniature line. Did you ever want to field a Halfling Witch Hunter!

Tereny do gier poza zwyczajową bogatą ofertą w tym roku proponowało odświerzone podejście do Fantasy i  SF, między innymi w postaci niziołka łowcy czarownic!

Day two starts with Horizon Wars. Each year I say to myself that I will read the rulebook and run small games. After this year I need to start doing that!

Dzień drugi rozpoczyna się od Horizon Wars. Co roku powtarzam sobie, że przeczytam podręcznik i poprowadzę małe rozgrywki. Po tegorocznej grze równierz będę to powtarzał!


My opponents were fresh to the game (this was my second game). They decided to play a very defensive style, one might even call it munchkin style ;) 

Moi przeciwnicy, w przeciwieństwie do mnie grali pierwszy raz (ja drugi!). Postawili na rozpiską bardzo obronną, można by wręcz rzec munchkinową ;)


Crossing the bridge was very hard because on the other side were two almost stationary (move 1, defence 8) mech defence turrets located in the ruins. I have to admit that my opponents strategy was very good and to be honest I am not sure if I would be able to achieve the scenario goals if the game went on.

Podejście przez most było bardzo trudne gdyż po jego drugiej stronie stały w ruinach dwa wielkie roboty których współczynnik ruchu wynosił 1, a uniku 8 (to bardziej wieżyczki obronne). Niemniej strategia moich przeciwników była bardzo dobra i nie wiem czy udało by mi się osiągnąć cel scenariusza gdybym miał możliwośc rozgrywania potyczki do końca. 


I had to tactically bailout from the game due to another interesting event. Horizon Wars seems to be more and more appealing and since I have a lot of 6mm units you might expect more posts on this topic.

Grę musiałem zakończyć ze względu na zainteresowaniem nastęnym punktem, jednak bardzo mi się ona podobała, a że jednostek 6mm mam dużo, możesz się spodziewać większej ilości wpisów na temat tego systemu. 


Horizon Wars premature ending happened because I wanted to take part in an amateur Star Wars Imperial Assault tourney! My first battle was more of a rules learning and desperate fight with time.

Przedwczesne zakończenie Horizon Wars, nastąpiło na rzecz amatorskiego turnieju Star Wars Imperial Assault! Pierwsza rozgrywka to nauka zasad i desperacka walka z czasem. 


If the game would end in turn 2 I would lose drastically.

Gdyby gra zakończyła się w 2giej rundzie przegrałbym sromotnie. Luckily we played a third round which allowed me to catch up with my opponent and steal his victory.

Na szczęście rozgrywaliśmy jeszcze trzecią która pozwoliła mi odzyskać straty i wykraść zwycięstwo przeciwnikowi!

The second battle is a show named "How a pro player destroys a noob with a troll army".

Druga tura to pokaz jak doświadczony gracz roznośi troll rozpiską amatora.


When my opponent pulled a medal for winning the 2016 tourney and said that we would use it as an initiative tracker I knew that this battle would not go well.

Gdy mój przeciwnik jako znacznik inicjatywy wyciągnął medal za wygrany turniej w 2016 roku wiedziałem, że tej partii raczej nie wygram.


Never the less I actually managed to do some damage. The more important part was that my opponent showed me a few things that I did not know about my units!

Nie mniej starałem się i udało mi się ugrać całkiem sporo. Ważniejsze było jednak to, że moj kompan od bitki pokazał mi, że moje jednostki mają zdolności o których nie miałem pojęcia!Game three was a nice display that my week units that I was complaining about are actually not that week, all you need to do is know all of their rules (better late than never).

Trzecia rozgrywka pokazała, że te slabe jednostki na które narzekałem, wcale takie słabe nie są, trzeba tylko doczytać wszystkie specjalne zdolności (rychło w czas).


In the end, I managed to kill the entire enemy team (except Luke the killer Jedi) and achieve victory. A total of 2 victories gave me 6 places (out of 14). Not bad for a beginner!

Koniec końców udało mi się wybić całą drużynę przeciwnika (poza Lukiem Jedi zabijaką) i osiągnąć zwycięstwo ostatecznie zajmując 6 miejsce (na 14). Całkiem nieźle jak na pierwszy raz!


Sunday is the traditional (?) Wojnacja tourney. Because of illness (and a tiny dose of laziness), I used the same band I used last year. This year I read more special rules of my units (as time would show, not all of them).

Niedziela to tradycyjny(?) już turniej Wojnacji. Przez chorobę (i troche, ale na prawde tylko trochę lenistwo) użyłem rozpiski z zeszłego roku. W tym roku przeczytałem więcej zasad specjalnych moich jednostek (ale jak się okazało w trzecim meczu jednak nie wszystkie). 


The first battle, Empire vs Goblin inventors was lost due to bad luck in dice (7 rolls with 2d6 needing an 8 or more).

Pierwszą rozgrywkę Imperium vs Goblińscy wynalazcy przegrałem ze względu na pech w kościach (przez 7 rzutów na 2k6 nie mogłem rzucić 8 lub więcej). I find a lot of comfort in the fact that my enemies biggest beast was killed by ... my crossbowman. First, he took a single hit after an extremely long charge (20cm) after which he managed to do 3 points of damage to the big beast using his bare hands (the last hit point, or first to be exact was also done by him a moment before the charge with his crossbow).

Pocieszeniem jest fakt, że nagroźniejszą bestię przeciwnika zabił... kusznik który przyjął na klatę niespodziewanie długą szarżę (20cm) i zadał bestii 3 rany pięściami (ostatnią, a w zasadzie pierwszą zadał jej chwilę wcześniej strzałem z kuszy). 


Despite his heroism, my hero failed too many roles and the battle was lost.

Pomimo jego heroizmu bohater dał ciała i bitwa została przegrana. 


The most comforting for me was the fact that I lost to the person who won the entire tourney!

Pocieszam się tylko tym, że osoba z którą przegrałem wygrała cały turniej!


The second game, quick, bloody and exciting ( enough that I only started taking photos when it was almost over). In the end, my opponent had a wounded ork hero (with one wound left), an orkish spearman and a "normal" ork warrior (also wounded). On my side, a single crossbowman.

Drugi mecz z orkami był moocno krwawy i emocjonujący (na tyle, że dopiero pod koniec zacząłem robić fotki). Na samym końcu przeciwnikowi został ranny ork z włócznią, ranny orczy bohater (z 1 punktem życia) i "zwykły" (ranny) ork wojownik. Mnie natomiast kusznik z naładowaną kuszą. 


As you probably guessed first he fired his crossbow and killed the ork hero, next using only his fists he beat up the last two orks and now the game. He definitely earned a name and the ork slayer title (and mech slayer of course)!

Jak pewnie się domyślacie najpierw kuszą odstrzelił bohatera a następnie pięściami zatłuk pozostałe dwa orki wygrywając dla mnie grę. Zdecydowanie zasłużył sobie na imię i miano pogromcy orków (no i pogromcy robotów oczywiście)!


Last battle was between the Empire and Knighthood.

Ostatnia walka to imperium kontra Rycerskie lenna.


The entire game quickly ended on turn 3 when my forces gathered on one side of the terrace and the enemy knight with his squires on the other.

Cała akcja zakończyła się w 3ciej turze, moje siły zgromadziły się po jednej stronie tarasu a giermkowie i rycerz przeciwnika po drugiej.


The bloodbath ended almost as quickly as it began! Before we actually noticed one of my spearmen was dead and another one was wounded, on the opposite side my opponent's main forces were almost annihilated. A sudden victory (the scenario went to its last turn when one force was reduced to half of it's starting size).

Jatka skończyła się tak samo szybko jak zaczęła, czyli błyskawicznie! Zanim się obejżałem po mojej stronie padł jeden włócznik a drugi był ranny, natomiast główne siły przeciwnika leżały martwe. Niespodziewanie szybkie zwycięstwo (graliśmy scenariusz w którym tura w której jeśli wielkość armii któregoś z graczy spadła poniżej 50% początkowego stanu automatycznie stawała się ostatnią turą).


In the end, I placed 5 (out of 10) which was one place higher than last year! I also received a reward for the best-painted army so my ego is boosted and motivated for more!

Ostatecznie zająłem 5 miejsce (z 10) także jest to awans w porówaniu do zeszłego roku! Otrzymałem również nagrodę za najładniej pomalowaną własną armię, także czuję połechtane ego i motywację do malowania!

Note to self, spearmen which did not do to well last year, this year were rocking hard! A lot of big units and the effective use of preemptive strikes granting bonuses helped a lot. I need to think about my hero because except for a high activation count he did not doo much.

Notatka dla siebie, włócznicy kórzy w zeszłym roku zrobili niewiele, w tym roku dali ostro czadu. Duża ilośc dużych jednostek i ich prawidłowe używanie tak aby posiadać bonusy z walki bronią drzewcową bardzo dużo pomogły. Nad bohaterem jednak trzeba będzie pomyśleć, bo poza dużą liczbą aktywacji robi on raczej niewiele.

Komentarze