Gaslands #6 Deathrace
Just a note this game was actually played in 2018. After that up until now (02.2020) there was only one additional game in late 2019 organized by me.

Chciałbym na początku wyjaśnić, że ta rozgrywka odbyła się w 2018. Po niej do teraz (02.2020) odbyła się tylko jedna gra w 2019 (organizowana przeze mnie).

As a form of goodbye party for the old Reycast location, we played the first (and so far last) official Łódź Gasland game. For the planned 12 people only 3 showed up. That's why we decided to play a Death Race.

W ramach pożegnania starej kwatery Reycast odbyło się pierwsze (i jak na razie ostatnie) bardziej oficjalne spotkanie Gaslandsowe w Łodzi. Na miejsce z planowanych 12 osób przybyły ... 3. Dlatego też postanowiliśmy rozegrać wyścig śmierci.


Each team had 50 cans, I decided to go for a Michkin sponsored 4 vehicle team. 2 cars (Lizard and White Noise) and 2 Molotov bikes.

Każda z drużyn miała do rozdysponowania 50 kanistrów, ja ze swoich stworzyłem sponsorowany przez Michkina 4 pojazdowy zespół. 2x samochód (Lizard, White Noise) i 2 motocykle z mołotowami.

The second team was a two-car Idris, with a whole lot of surprises in the sports car.

Drugi team to dwupojazdowy Idris, w samochodzie sportowym było od groma niespodzianek

The third was Warden with a Buggy, car and pickup loaded to the brim with explosives and explosive related perks.

Trzeci team to naczelnik z buggy, samochodem i pickupem, wszystkie pojazdy przystosowane do wybuchania przez odpowiednie ulepszenia i perki kierowców.Buggy with ram and "Powder keg" starts the game by ramming into my White Noise doing 4 points of damage!

Buggy z taranem i perkiem "Powder keg" rozpoczyna grę poprzez maksymalne podbicie biegu i wbicie się w White Noise zadając 4 punkty obrażeń!


Idris sports car has a hot start in gear 6, launches its nitro, goes a long straight twists at the end and moves medium because of wipeout, This epic twist puts him in the lead and with weapons hot and wiped out in gear 1 (which will not be a problem since he got a lot of audience votes).

Idrisowy samochód wyścigowy korzysta z Perka "Hot Start" i rozpędza się do 6 biegu. Odpala dopalacz, po którym wykoonuje drugi manewr Long obracając się na samym końcu w stronę pierwszej bramki. Po wykonaniu tych wszystkich manewrów zalicza wipeout i spada do pierwszego biegu (co nie jest problemem przy ilości głosów publiczności które zgarnął).


Both Idris and Warden ram into my car leaving it with 1 hull damage and blocking the exit for my bikes. It was a long time later that I learned that you do not have to pass the starting gate to be able to finish.

Idris i Warden taranują moje auto (zostawiając je z jednym punktem wytrzymałości) i blokują wyjazd dla moich motocykli. Dopiero dużo później dowiedziałem się, że przez start tak na dobrą sprawę nie przeba przejeżdżać.


A very tight manoeuvre takes the sports car back on track (well almost).

Ciasny skręt ustawia Idrisowego sportowca spowrotem na torze (no prawie).


Warden slides to reach gate one.

Warden zalicza kontrolowany poślizg.


I slide one of my bikes into my opponents to do some extra damage.

Ja wykonuję nieplanowane taranowanie przeciwnika by zadać kilka dodatkowych punktów uszkodzeń.

Warden blocks my path...

Naczelnik blokuje przejazd...


and gets a hit in the rear.

i dostrzaje uderzenie w tył.


I pass gate 1 while Irdis if finally on track.

Lizard mija pierwszą bramę a Idris wreszcie wraca na właściwy kierunek jazdy.


White noise had to take a detour because of traffic blocking gate 1 and ends up trying to cross it from the other side.

Whote noise musiał wybrać objazd ze względu na duży przy pierwszej bramce i koniec konców próbuje ją przekroczyć z drugiej strony.Buggy rams Idris and dies in a blazing fireball.

Buggy wbija się w drugi pojazd Idris zamieniając się w kulę ognia.


My second bike makes it through gate 1 goes weapons hot and slams a Molotov in the warden.

Mój drugi motor daje radę przejechać przez pierwszą bram, uaktywnia swoje uzbrojenie i zarzuca auto naczelnika mołotowem zapalając je.


Idris sports car crashes through the warden car blowing it and himself up.

Idris wbija się w auto Wardena niszcząc jego i siebie.


Passing through he crashes into and blows up my bike.

Po wysadzeniu Wardena siłą rozpędu  wpadł i wysadził jeszcze mój motocykl.


Reys car respawns, and does a hard turn.

Rey respawnuje swój samochód sportowy i wykonuje ostry skręt.


Rear facing flame thrower burns White noise ending it's misery.

Zamontowane do tyłu miotacze ognia spalają White Noise kończąc jego objazdowy żywot.


Prison Car respawns and dies immediately taking the race car with it.

Samochód więzienny powstaje z martwych i od razu umiera pociągając za sobą sportowca.


Truck moves through the first gate.

Ciężarówka przejeżdża przez pierwszą bramę.


And veers near the gas station

Następnie ostro zakręca obok stacji paliw.


I respawn my green car! A nice slide puts me in place for some machine gunfire!

Respawnuję moje zielone auto! Ładny slide ustawia mnie w idealnej pozycji do użycia swoich karabinów maszynowych!


Racing forward I miss the gate a by a bit.

Prując naprzód delikatnie mijam się z drugą bramką.


Rey respawns yet again boosting with his nitro.

Rey ponownie respawnuje swoje auto i odpala nitro.


My lead car is destroyed by machine gunfire before passing the second gate.

Mój prowadzący samochód zostaje zniszczony przez ogień karabinów zanim zdążył przekroczyć drugą bramę.


A sharp turn and Nitro boosters send the sports car strength to the finish line.

Ostry zakręt i kolejne nitro wyrzuca sportowca w kierunku linii mety.


Less than two inches short from hitting the leader and sending him ablaze.

Jako desperacki atak respawnuję White Noise który niestety nie przekroczył bramki 1 i nie ma swojej broni. Do wyeliminowania sportowca zabrakło mniej niż dwa cale.


White Noise tries to block the Trucks path.

White Noise stara się zablokować przejazd ciężarówki.


Idris sports car crosses the finish line!

Sportowiec Idris przekracza linię mety!


The truck manages to avoid White Noise completely

Ciężarówka sprawnie unika White Noise.


After that, it slides in second place.

Następnie wślizgiem zajmuje drugie miejsce.


Komentarze