15mm GraveyardThe graveyard that I introduced in the 2020 year model summary deserves a bit more shine so I decided to make a short dedicated post about it.

Cmentarz który przedstawiłem w podsumowaniu 2020 zasługuje na nieco więcej blasku dlatego zdecydowałem się zrobić krótki post na jego temat.

Most of my graveyard table is based on this free file:

Większość plików pobrałem z tego archiwum:

https://www.thingiverse.com/thing:3546764

I printed two of the mausoleums.

Wydrukowałem dwa mauzolea.


Nine graves (3 different patterns).

Dziewięć nagrobków (3 różne wzory).


One statue (should have used tree supports for this one).

Jeden posąg (powinienem był użyć podpór aby wyszedł lepiej).
and six wall pieces.

Oraz sześć kawałków ozdobnego muru.

How to paint:

A quick paint job of concrete/grey/blue base and white highlights.
Gold lines that mimic texts.
On some failed paint jobs I also added some brown drybrush to hide paint leakage and mimic dirt

Szybka baza aerografem szarego/cementowego (Vallejo Concrete) jasno niebieskiego i stopniowe rozjaśnianie białym.
Złote szlaczki jako mimika tekstu.
Na niektórych nieudanych malowaniach zrobiłem drybrush brązowym aby ukryć nacieki i naśladować bród.


The fences I might actually use in other games, but the graveyard assets are probably a one-time thing (unless I use them for some demo games!)

Murków pewnie użyję przy okazji innych gier, ale rzeczy typowo cmentarne najprawdopodobniej będą użyte jednorazowo (chyba, że wykorzystam je do prowadzenia gier demo!).


Worth noting. I did not start with a black undercoat but rather a grey one. The finished models now seem without proper shades if I was to do any more ot this I would start wit a black primer and build up from there for better shadows

Warto wspomnieć, że nie zacząłem od czarnego podkładu, ale od szarego. Skończone tereny teraz wyglądają jakby miały za mało cieni. Następnym razem do projektów terenowych zdecydowanie zacznę od czerni dla lepszej głębi kolorów.

Additional graveyard items


Obelisks:


Church ruins:

I had this terrain piece for around 20 years (in different states of composition)! Finally, it was time to put it together by adding a base and filling in all the holes and gaps, which there was a LOT of.

Ten element terenu jest ze mną (w różnych stanach skupienia) od ok 20 lat! Wreszcie przyszła pora aby go dokończyć poprzez dodanie podstawki z mdf'u oraz zalepienie wszystkich dziur i szpar, które były na całej szerokości łączeń.
Łódź 2020.XX.XX

Comments